E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 4 Year: 2022

Quick Search
Pelvik Organ Prolapsusuna Eşlik Eden Gizli Stres İnkontinans Olgularında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisinin Etkinliği [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 51-57

Pelvik Organ Prolapsusuna Eşlik Eden Gizli Stres İnkontinans Olgularında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisinin Etkinliği

Taner Günay1, Mehmet Akif Sargın2, Işıl Turan Bakırcı3, Mehmet Bayrak1, Gökçen Örgül4, Özgür Aydın Tosun5, Alpaslan Akyol3
1Turkish Ministry of Health Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic Istanbul
2Republic of Turkey Ministry of Health Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic, Istanbul
3Ministry of Health, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic, Istanbul
4Republic of Turkey Ministry of Health Kars State Hospital, Kars
5Republic of Turkey Ministry of Health Zeynep Kamil Obstetrics and Pediatrics Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic Istanbul

INTRODUCTION: Clinically continent women with severe genitourinary prolapse and occult stress incontinence are considered to be at high risk of developing symptomatic stress incontinence once the prolapse is repaired. We studied the efficacy and safety of prophylactic anti-incontinence surgery in preventing postoperative stres incontinence in these women.
METHODS: One hundred forty consecutive women with stage 3 or higher genitourinary prolapse and occult stres incontinence were enrolled
between January 2005-January 2007. This was a retrospective study that compared women underwent prolapse surgery with prophylactic antiincontinence procedure (Group 1, n=105) and only prolapse surgery (Group 2, n=35). Preoperatively,none of
the women complained of stress incontinence. Preoperative evaluation included history, physical examination and urodynamic assesment. However, all had urodynamically-confirmed occult stres incontinence, revealed by repositioning of the prolapse. The main outcome measures were postoperative stres incontinence,voiding dysfunction, de novo urgency and recurrence of prolapse.
RESULTS: IPatient characteristics and preoperative urodynamic evaluation were similar in two groups. The mean duration of follow-up was 26.5 months and all patients underwent a repeat urodynamic evaluation at 3 months postoperatively.The rate of postoperative voiding disfunction, de novo urgency and recurrent prolapsus 15.2, 9.5, 2.9% in Group 1 and 5.7, 8.6, 5.7% in Group 2, respectively.There was no statistically difference among Group 1 and Group 2 (p>0,05). Nine (%8.6) patients in Group 1 and ten (%28.6) in Group 2 developed postoperative stress incontinence (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prophylactic anti-incontinence procedure(TVT or Burch colposuspension) is effective in preventing postoperative urinary stress incontinence in clinically continent patients who undergo surgery for severe genitourinary prolapse

Keywords: Pelvic Organ Prolapse, Urinary Incontinence

Pelvik Organ Prolapsusuna Eşlik Eden Gizli Stres İnkontinans Olgularında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisinin Etkinliği

Taner Günay1, Mehmet Akif Sargın2, Işıl Turan Bakırcı3, Mehmet Bayrak1, Gökçen Örgül4, Özgür Aydın Tosun5, Alpaslan Akyol3
1T.C.Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul
2T.C.Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul
3T.C.Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul
4T.C.Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi, Kars
5T.C.Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: En az üçüncü derece pelvik organ prolapsusu olan ve Gizli Stres İnkontinans tanısı konulan hastalarda prolapsus cerrahisi sonrasında ortaya çıkabilecek stres inkontinanstan korunmak için yapılacak eş zamanlı profilaktik antiinkontinans cerrahisinin etkinliğini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2005-Ocak 2007 tarihleri arasında 3.derece ve üzerindeki pelvik organ prolapsusu nedeniyle hastanemize başvuran ve yapılan incelemeler sonucunda Gizli Stres İnkontinans tanısı konulan 140 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1: Prolapsus cerrahisine ek olarak profilaktik antiinkontinans cerrahisi yapılan hastalar (n=105) ve Grup 2: Sadece prolapsus cerrahisi yapılan, antiinkontinans cerrahisi yapılmayan hastalar (n=35).Hastaların hiçbirinde preoperatif inkontinans şikayeti yoktu.Preoperatif
muayenede anamnez,fizik muayene ve ürodinamik incelemeler yapıldı.Prolapsusu redükte edildikten sonra inkontinans varlığı ürodinamik incelemeylede gösterildi.Postoperatif kontrollerinde stres inkontinans, de novo sıkışma hissi, işeme zorluğu ve
rekürren prolapsus açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Ocak 2005-Ocak 2007 tarihleri arasında 3.derece ve üzerindeki pelvik organ prolapsusu nedeniyle hastanemize başvuran ve yapılan incelemeler sonucunda Gizli Stres İnkontinans tanısı konulan 140 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1: Prolapsus cerrahisine ek olarak profilaktik antiinkontinans cerrahisi yapılan hastalar (n=105) ve Grup 2: Sadece prolapsus cerrahisi yapılan, antiinkontinans cerrahisi yapılmayan hastalar (n=35).Hastaların hiçbirinde preoperatif inkontinans şikayeti yoktu.Preoperatif
muayenede anamnez,fizik muayene ve ürodinamik incelemeler yapıldı.Prolapsusu redükte edildikten sonra inkontinans varlığı ürodinamik incelemeylede gösterildi.Postoperatif kontrollerinde stres inkontinans, de novo sıkışma hissi, işeme zorluğu ve rekürren prolapsus açısından değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri derecede pelvik organ prolapsusu olan hastalar operasyon sonrasında ortaya çıkabilecek stres inkontinansı açısından risklidirler. Bu nedenle hastalara prolapsus cerrahisine ek olarak yapılacak profilaktik antiinkontinans cerrahisi hastaları önemli bir problemden kurtaracaktır.

Anahtar Kelimeler: Pelvik Organ Prolapsusu, Üriner İnkontinans

Taner Günay, Mehmet Akif Sargın, Işıl Turan Bakırcı, Mehmet Bayrak, Gökçen Örgül, Özgür Aydın Tosun, Alpaslan Akyol. Pelvik Organ Prolapsusuna Eşlik Eden Gizli Stres İnkontinans Olgularında Profilaktik Antiinkontinans Cerrahisinin Etkinliği. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 51-57

Corresponding Author: Taner Günay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale