E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 1 Year: 2023

Quick Search
To Evaluate the Level of Knowledge of the Pediatricians About the Drugs Used in the Treatment of Asthma [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 14-18 | DOI: 10.16948/zktipb.522255

To Evaluate the Level of Knowledge of the Pediatricians About the Drugs Used in the Treatment of Asthma

Fatih Çiçek1, Mahmut Doğru2, Rabia Gönül Sezer2, Burçin Çiçek3, Tarık Kırkgöz4, Abdulkadir Bozaykut2
1Bursa Uludag University, Department of Pediatric Immunology and Allergy, Bursa, Turkey
2University of Health Sciences, Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Bursa Senior State Hospital, Maternity Hospital, Istanbul, Turkey
4Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, Pediatric Endocrinology Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Asthma is the most common acute and chronic inflammatory airway disease of childhood with recurrent respiratory symptoms such as shortness of breath, wheezing, chest tightness and cough. Adequate knowledge about childhood asthma and treatment in general pediatric expertise is essential for effective control of the disease. The aim of this study was to evaluate the knowledge and practices of pediatricians on drugs used in childhood asthma.
METHODS: 200 children health and disease specialists or assistant physicians participated in our study. A total of 40 questions about the drugs used in the treatment of asthma were applied to physicians.
RESULTS: The number of correct answers given to the test by the specialists and the physicians more than 5 years was significantly higher than the number of correct answers given by the asistant physicians and the physicians with less than 5 years (p: 0.001). Gender showed no significant difference in terms of responding to the test (p: 0,881).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there are some differences in asthma guidelines and practical approach, most of the pediatricians comply with the guidelines. The duration of the job and being an expert or assistant make a significant difference, gender showed no significant difference in terms of responding to the test. It is believed that education is necessary at regular intervals after graduation in order to provide more effective and standardized treatment for children with asthma.

Keywords: asthma, asthma attack, asthma treatment, pediatricians, knowledge survey

Pediatri Uzmanı ve Asistanlarının Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Fatih Çiçek1, Mahmut Doğru2, Rabia Gönül Sezer2, Burçin Çiçek3, Tarık Kırkgöz4, Abdulkadir Bozaykut2
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğumevi, Bursa, Türkiye
4Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Astım, öksürük, hışıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gibi tekrarlayıcı solunum semptomları ile seyreden çocukluk çağının en sık rastlanan akut ve kronik enflamatuar solunum yolu hastalığıdır.Genel pediatri uzmanlığında çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusunda yeterli bilgi düzeyi etkin kontrol için gereklidir. Bu çalışmada, pediatristlerin çocukluk çağı astımında kullanılan ilaçlar konusunda bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 200 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya asistan hekimi katıldı. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar ilgili toplam 40 soruluk anket hekimlere uygulandı.
BULGULAR: Uzman hekimlerin ve hekimlik süresi 5 yıldan fazla olanların anket sorularına verdikleri doğru cevap sayıları, asistan hekimlerin ve hekimlik süresi 5 yıldan daha az olanların verdikleri doğru cevap sayısından anlamlı olarak daha yüksekti (p: 0.001). Cinsiyetin teste doğru cevap verme açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görüldü (p: 0,881).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Astım kılavuzları ve pratik yaklaşımda bir kısım farklılıklar olsa da çocuk hekimlerinin çoğu yaklaşımları kılavuzlara uygunluk göstermektedir. Hekimlik süresi ve uzman veya asistan olmak anlamlı olarak fark yaratmışken, cinsiyetin anlamlı farklılık yaratmadığı görülmüştür. Ancak astımlı çocuklara daha etkin ve standartize tedavi verilebilmesi için mezuniyet sonrası düzenli aralıklarla eğitimin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: astım, astım atağı, astım tedavisi, pediatrist, bilgi düzeyi

Fatih Çiçek, Mahmut Doğru, Rabia Gönül Sezer, Burçin Çiçek, Tarık Kırkgöz, Abdulkadir Bozaykut. To Evaluate the Level of Knowledge of the Pediatricians About the Drugs Used in the Treatment of Asthma. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 14-18

Corresponding Author: Fatih Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale