E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 1 Year: 2023

Quick Search
Comparision of Doppler Indices and Cord Blood PH Parameters Among Intrauterine Growth Restricted Fetuses [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 1-6 | DOI: 10.16948/zktipb.421183

Comparision of Doppler Indices and Cord Blood PH Parameters Among Intrauterine Growth Restricted Fetuses

Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan, Emin Erhan Dönmez, Murat Muhcu
Zeynep Kamil Women and Child Diseases Training and Research Hospital, Gynecology Hospital. and Gynecology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Assessment of pregnancy outcomes among intrauterine growth restricted fetuses with Doppler indices and cord blood gases.
METHODS: This study was conducted in May 2014 and January 2015. A total of 32 cases who had intrauterine growth restricted fetuses were included in this study. Cases were grouped as normal flow in the umblical artery (n=17) and absent or reversed end-diastolic flow in the umbilical artery (11 and 4 cases respectively). In addition to these cases, 3 cases had reversed a waveform in ductus venosus.
RESULTS: There was no neonatal mortality among the cases had normal flow in the umblical artery. However, mortality rate was %40 (n=6) among the cases had absent or reversed end-diastolic flow. The mean birth weights were 2118gr in the normal group and 968gr in the abnormal umblical artery Doppler group (p: 0.001). The mean Apgar score at 5 minutes was higher in the normal flow group (7,65) than the abnormal umblical artery Doppler group (6,27) and this difference was statistically significant (p: 0.001). The neonatal intensive care admissions were significantly increased in the abnormal group. The mean durations of hospitalization were 6,58 days in normal group and 39,93 days in abnormal group. The mean umbilical arterial pH and base excess were significantly higher in the normal group (p: 0.016, p: 0.004). The mean umblical arterial pH of normal group and abnormal group were 7,33 and 7,24 respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a strong relationship between pregnancy outcome in IUGR fetuses and abnormal uterine artery doppler waveform (absent or reversed) and ductus venosus waveform. Furthermore, Doppler examination can be safely used to management of these fetuses and to determine delivery time. Also, delivery of IUGR fetuses before detection of absent a wave in the ductus venosus should be considered.

Keywords: intrauterine growth restriction, doppler, cord blood gas

İntrauterin Gelişme Geriliği Olan Fetusların Doppler Akımları ile Doğumdaki Fetal Kan Ph Değerlerinin Karşılaştırılması

Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan, Emin Erhan Dönmez, Murat Muhcu
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Intrauterin gelişme geriliği olan fetusların Doppler akımları ile doğumdaki kan pH değerlerinin perinatal ve neonatal sonuçlar açısından değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında intrauterin gelişme geriliği (IUGR) tanısı konan 32 hasta çalışmaya alındı. Hastalar umblikal arterde akım kaybı olmayan (17 hasta) ve umblikal arterde akım kaybı (11 hasta) veya ters akım olan (4 hasta) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca 3 hastada duktus venosusta ters a dalgası mevcuttu
BULGULAR: Umblikal arterde akım kaybı olmayan grupta neonatal mortalite görülmezken, umblikal arterde akım kaybı veya ters akım olan grupta %40 mortalite izlendi. Akım kaybı olmayan grubun doğum ağırlıkları ortalaması (2118 gr), patolojik akım grubundan (968 gr) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p: 0.001). Akım kaybı olmayan grubun apgar 5.dk skor ortalaması (7,65), patolojik akım grubundan (6,27) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p: 0.001). Akım kaybı olmayan grubun yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatış süreleri (6,58 gün), patolojik akım grubundan (39,93 gün) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (p: 0.001). Akım kaybı olmayan grupta baz açığı ortalaması(-0,75), patolojik akım grubundan (-5,76) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p: 0.004). Akım kaybı olmayan grubun pH ortalaması (7,33), patolojik akım grubundan (7,24) yüksek saptandı (p: 0.016).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İntrauterin gelişme geriliği olan fetusların takibinde ve doğum zamanlamasında Doppler ultrasonda umblikal arter ve ductus venosus ölçümleri güvenle kullanılabilir. İntrauterin gelişme geriliği olan fetuslar duktus venosusta a dalgası kaybı olmadan doğurtmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: intrauterin gelişme geriliği, doppler, kord kan gazı

Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan, Emin Erhan Dönmez, Murat Muhcu. Comparision of Doppler Indices and Cord Blood PH Parameters Among Intrauterine Growth Restricted Fetuses. Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 1-6

Corresponding Author: Sevcan Arzu Arınkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale