E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Pelvik Organ Prolapsusu/Üriner İnkontinans İle İlişkili Şikayetlerin Kadınların Cinsel Fonksiyonuna Etkisi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 58-64

Pelvik Organ Prolapsusu/Üriner İnkontinans İle İlişkili Şikayetlerin Kadınların Cinsel Fonksiyonuna Etkisi

Nurdan Demirci1, Hacer Ataman2, Yılda Arzu Aba3, Fatma Başar4, Filiz Özkan5
1Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Marmara University Faculty of Health Sciences, Istanbul
2Quality Management Director, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases E. A. Hospital, Istanbul
3Nursing Department, Uşak University School of Health, Uşak
4Department of Obstetrics, Gynecology and Diseases Nursing, Dumlupınar University School of Health, Kütahya
5Nursing Department, Düzce University School of Health, Düzce

INTRODUCTION: To determine the effect of pelvic organ prolapse/urinary incontinence associated complaints on the sexual function of women.
METHODS: 259 women completed a questionnaire and the “Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnaire” (PISQ-12)
scale.
RESULTS: The percentage of urinary incontinence associated complaints was 26.6% and they were significantly related with urinary incontinence
during the pregnancy, family history of incontinence, hemorrhoids, constipation, and urinary tract infection (p<0,05). The percentages of complaints associated with cystocele and uterine prolapse were 8,1 and 3,5 % respectively. The mean total score of PISQ-12 was 14,36 ± 6,64. Educational level, the number of births, duration of longer than 24 hours of birth, hemorrhoids, constipation, miscarriage, abortion and gynecological surgery were significantly related with cystocele associated complaints (p <0,05). Whereas the number of birth, the educational level, and constipation were found significantly related to uterine prolapse associated complaints (p <0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Urinary incontinence associated complaints significantly affect sexual function particularly in women between cystocele and uterine prolapse associated complaints.

Keywords: Pelvic Organ Prolapse, Urinary Incontinence; Sexual Dysfunction, Physiological; Sexual Dysfunctions, Psychological

Pelvik Organ Prolapsusu/Üriner İnkontinans İle İlişkili Şikayetlerin Kadınların Cinsel Fonksiyonuna Etkisi

Nurdan Demirci1, Hacer Ataman2, Yılda Arzu Aba3, Fatma Başar4, Filiz Özkan5
1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2Kalite Yönetim Direktörü, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi, İstanbul
3Hemşirelik Bölümü, Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Uşak
4Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kütahya
5Hemşirelik Bölümü, Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Pelvik organ prolapsusu/üriner inkontinans ile ilişkili şikayetlerin kadınların cinsel fonksiyonuna etkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 18 yaş üstü 259 kadın alınmış, verilerin toplanmasında anket formu ve “Pelvik Organ Prolapsusu/ İdrar İnkontinansı Cinsel Fonksiyon Sorgulaması” (PISQ-12) ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Üriner inkontinans ile ilişkili şikayetlerle (%26.6) gebelikte idrar kaçırma, ailede idrar kaçırma, hemoroid, kabızlık ve üriner sistem enfeksiyonu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sistosel ve uterus prolapsusu ile ilişkili şikayetlerin oranı sırasıyla %8.1 ve %3.5’tir. PISQ-12 ölçeği ortalama toplam puanı 14,36±6,64’tür. Sistosel ile ilişkili şikayetlerle eğitim düzeyi, doğum sayısı, 24 saatten uzun süren doğum süresi, hemoroid, kabızlık, düşük, kürtaj ve jinekolojik ameliyat geçirme arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Uterus prolapsusu ile ilişkili şikayetlerle doğum sayısı, eğitim düzeyi ve kabızlık arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, üriner inkontinans, sistosel ve uterus prolapsusu ile ilişkili şikayetlerle anlamlı ilişkisi olan özelliklerin kadınlarda cinsel fonksiyonları etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Pelvik Organ Prolapsusu, Üriner İnkontinans, Cinsel Fonksiyon Bozukluğu

Nurdan Demirci, Hacer Ataman, Yılda Arzu Aba, Fatma Başar, Filiz Özkan. Pelvik Organ Prolapsusu/Üriner İnkontinans İle İlişkili Şikayetlerin Kadınların Cinsel Fonksiyonuna Etkisi. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 58-64

Corresponding Author: Hacer Ataman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale