E-ISSN 2757-8062
Volume : 46 Issue : 2 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Development and Clinical Adaptation of The Flow Charts in Perinatal Nursing Practise [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2015; 46(2): 51-58

Development and Clinical Adaptation of The Flow Charts in Perinatal Nursing Practise

Yeliz Doğan Merih1, Nuran Kömürcü2
1Zeynep Kamil Women and Child Diseases Training and Research Hospital, Health Care Services, Istanbul
2Marmara University, Obstetrics and Gynecology Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: Aim of this study is, developing of flow chart about the current applications of nursing in perinatal period and adapting of this flow chart. This study includes single group and was a half experimental.
METHODS: This study was conducted at six hospitals that have Gynecology and Obstetrics departments in Istanbul. The samples were created
139 nurses / midwife who agreed to participate and had worked in perinatal clinics for least six months in the hospital before the study. Data was collected by using the “Nurse-Midwives Information Form” and “Determining Efficiency of the Flow Chart Form” which were created by the authors. Ethics committee approval and permission were obtained before commencing the study, perinatal risks were
determined and efforts to create new flow charts was started. Total twenty-four flow charts have been developed to be used in nursing practice for problems being faced during perinatal period.
RESULTS: The difference between the survey results before the flow charts’ application and after the flow charts’ application was statistically significant. We also determined that nurses / midwives successfully used this charts and their belief increased in flow charts’ helpfulness and the level of their satisfaction was high (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the participants who think that standards of care are necessary have greater belief about efficacy of process of the flow charts and want flow charts in daily practice.

Keywords: flow chart, nursing, midwifery, perinatal care

Peri̇natal Hemşi̇reli̇k Uygulamalarına İli̇şki̇n Akış Şemalarının Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ ve Kli̇ni̇ğe Uyarlanması

Yeliz Doğan Merih1, Nuran Kömürcü2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, perinatal dönemdeki hemşirelik uygulamalarına ilişkin akış şemalarının geliştirilmesi ve alana uyarlanması amacıyla tek gruplu yarı deneysel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma İstanbul ilinde kadın doğum alanında hizmet veren altı hastanede yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini; çalışma süresi içerisinde ilgili hastanelerin perinatal servislerinde en az altı ay süreyle çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 139 hemşire ve ebe oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş “Hemşire/Ebe Bilgi Formu” ve “Akış Şemalarının Etkinliğini Belirleme Formları” ile toplanmıştır. Çalışma öncesi gerekli izinler ve etik kurul onayı alınmış, perinatal dönem problemlerine ait riskler belirlenmiş ve akış şeması oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda perinatal dönem problemlerine yönelik hemşirelik uygulamalarına ilişkin toplam 24 akış şeması oluşturulmuştur.
BULGULAR: Katılımcıların uygulama öncesi ve sonrasında akış şeması sürecine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde; her iki ölçüm arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, hemşirelerin/ebelerin oluşturulan akış şemalarını uygulamada etkinliğinin yüksek olarak değerlendirdiği, akış şemalarının yararına olan inançlarının arttığı ve şemalara yönelik memnuniyetlerinin iyi olduğu saptanmıştır (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda, standart bakımı gerekli gören ve çalışma alanlarında akış şemalarını isteyen katılımcıların, akış şeması sürecinin etkinliğine olan inançlarının daha fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: akış şeması, hemşirelik, ebelik, perinatal bakım

Yeliz Doğan Merih, Nuran Kömürcü. Development and Clinical Adaptation of The Flow Charts in Perinatal Nursing Practise. Zeynep Kamil Med J. 2015; 46(2): 51-58

Corresponding Author: Yeliz Doğan Merih, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale