E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 2 Year: 2022

Quick Search
Demir Eksikliği Anemisine Etki Eden Faktörlerin ve Labaratuar Parametrelerinin Incelenmesi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(1): 33-36

Demir Eksikliği Anemisine Etki Eden Faktörlerin ve Labaratuar Parametrelerinin Incelenmesi

Saide Ertürk1, Zehra Esra Önal2, Duygu Sömen Bayoğlu2, Narin Akıcı2, Tamay Gürbüz2, Nuray Arda Devecioğlu3, Çağatay Nuhoğlu2, Ömer Ceran4
1Istanbul Süleymaniye Training and Research Hospital Child Health and Diseases Clinic
2İstanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Child Health and Diseases Clinic
3Kars Maternity and Children Hospital
4Istanbul Medipol University Child Health and Diseases Clinic

INTRODUCTION: Since iron deficiency anemia in child can lead to dysfunction in mental and motor development, optimal care should be attended to prevention of this anemia. The goal of this study is, to investigate the duration of maternal breast-feeding, feeding with cow' s milk during the first two years and the effects of iron supplementation in hematalogic parameters.
METHODS: This study involved 181 children who were 6 months-14 years old, hospitalized in HNH pediatric clinic with the diagnosis of iron deficiency anemia between 2006- 2008 years. All children were divided into three groups as: mild, moderate and severe. Birth weight, nutrition with cow' s mi/k, duration of breast-feeding, adequate iron intake related with the varying degrees iron deficiency anemia and the effects of it in hematological parameters were evaluated.
RESULTS: The mean age value was significantly higher in the severe anemia group than the mild and moderate ones. The duration of breast feeding was statistically significantly different between the mild and moderate anemia groups. Mild and moderate iron deficiency anemia were commonly seen in the infants who were breast-fed under 12 months old.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that, mothers should be educated about the importance of breast-feeding, nutrition fortified with iron and iron supplementation after six months, in order to prevent iron deficiency anemia.

Keywords: Iran deficiency, child, prevention

Demir Eksikliği Anemisine Etki Eden Faktörlerin ve Labaratuar Parametrelerinin Incelenmesi

Saide Ertürk1, Zehra Esra Önal2, Duygu Sömen Bayoğlu2, Narin Akıcı2, Tamay Gürbüz2, Nuray Arda Devecioğlu3, Çağatay Nuhoğlu2, Ömer Ceran4
1İstanbul Süleymaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Kliniği
2İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
3Kars Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
4İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk dönemindeki demir eksikliği anemisi mental ve motor gelişmede fonksiyon bozukluğuna sebep olabildiğinden, bu aneminin
önlenmesi için özen gösterilmelidir. Bu çalışmanın amacı, anne sütü alım süresi, ilk iki yaşta inek sütü alımı ve düzenli demir kullanımının kan parametreleri üzerine etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2006-2008 yılları arasında HNH(Haydarpaşa Numune Hastanesi) Pediatri kliniğinde yatan ve demir eksikliği anemisi saptanan 6 ay-14 yaş arası 181 çocuk alındı. Tüm çocuklar aneminin ağırlığına göre hafif, orta ve ağır olmak üzere üç gruba ayrıldı. Doğum ağırlığı, inek sütü alımı, anne sütü kullanım süresi ve düzenli demir alımının aneminin ağırlığıyla ilişkisi ve hematolojik parametrelere etkisi incelendi.
BULGULAR: Ağır anemi grubunun yaş ortalamaları hafif ve orta anemi gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001). Hafif ve orta anemi grupları arasında anne sütü kullanım süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=O,OOOJ). Anne sütü kullanım süresi 12 ayın altında olanlarda hafif ve orta şiddette anemi görülme sıklığı daha fazla bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz bu çalışmada, demir eksikliği anemisinden korunmak için, annelerin bebeklerini anne sütüyle besleme, demirden zenginleştirilmiş beslenme ve 4. aydan itibaren demir desteğinin önemi konusunda bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, çocuk, önleme

Saide Ertürk, Zehra Esra Önal, Duygu Sömen Bayoğlu, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Nuray Arda Devecioğlu, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. Demir Eksikliği Anemisine Etki Eden Faktörlerin ve Labaratuar Parametrelerinin Incelenmesi. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(1): 33-36

Corresponding Author: Duygu Sömen Bayoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale