E-ISSN 2757-8062
Volume: 55 Issue: 1 Year: 2024

Quick Search
An Investigation of Sociodemographic Factors Effecting Nutrition, Growth, Development and Vaccination Follow-Up of Children [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 200-206 | DOI: 10.16948/zktipb.663616

An Investigation of Sociodemographic Factors Effecting Nutrition, Growth, Development and Vaccination Follow-Up of Children

Fuat Laloğlu1, Müferet Ergüven2
1Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Erzurum, Turkey
2Duzce University School of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Duzce, Turkey

INTRODUCTION: Healthy child monitoring is an important part of the basic health services. Its’ aim is to evaluate the health parameters, including feeding, growth and development and vaccination, of the infants and children after birth. It can be applied by a team consisted of the doctors, nurses and the family. We aimed to investigate the sociodemographic factors affecting the feeding, growth and development and vaccination during the first 6 months of the life around our region.
METHODS: The study was planned as a survey study. The survey was applied to the parents of the children who were admitted to the healthy child outpatient clinic. The feeding, growth and development and vaccination status were evaluated. In the query, there were 12 questions related to mother and her behavior about the feeding, growth and development and vaccination during the first 6 months, 7 questions about father and 9 questions about the child and brothers. Additional questions about the economical status of the family were present. The local ethic comity approved the study and informed consent was obtained from the families.
RESULTS: A total of 452 children included the study (232 were male). The mean age of the patients was 2.61±1.45 years. The rate of breast feeding with birth was 95.5%, feeding with only breast milk during the first six months was %65, feeding with breast milk and formula was %30.5 and feeding with only formula was %4.4. All vaccines were applied to all children (100%). The 62.4%of the children had a regular follow up for growth and development. Some factors had a positive effect on the regular follow up of growth and development; higher education level of the parents (p<0.01), working mother (p<0.01), regular follow up during pregnancy (p<0.01), receiving training from postpartum health personnel (p<0.01), gestational age >37 weeks (p<0,05), higher economical status (p<0,01). While some had negative effect; receiving training from family members (p<0,01), father smoking (p<0,01), increasing child number (p<0,01), crowded family (P<0,05), lower social security (green card) (p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sociodemographic factors that affect the healthy child monitorisation should be evaluated in all regions. By correcting the negative conditions, the feeding, growth and development and vaccination status of the infants and children after birth can be improved.

Keywords: breast milk, vaccine, healthy child, sociodemographic factors

Çocukların Beslenme, Büyüme, Gelişme ve Aşı Takibini Etkileyen Sosyodemografik Faktörlerin Araştırılması

Fuat Laloğlu1, Müferet Ergüven2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlıklı çocuk izlemi temel sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Amaç doğumdan sonra süt çocukları ve çocukların beslenme, büyüme ve gelişme ve aşılama gibi sağlık parametrelerini değerlendirmektir. Bu hizmet doktor, hemşire ve aileden oluşan bir ekip tarafından yapılabilir. Çalışmada bölgemizdeki çocukların yaşamlarının ilk 6 ayındaki beslenme, büyüme ve gelişme ve aşı takibini etkileyen sosyodemografik faktörlerin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma bir anket çalışması olarak planlandı. Sağlam çocuk polikliniğine başvuran çocukların ailelerine anket uygulandı. Beslenme, büyüme ve gelişme ve aşılanma durumu değerlendirildi. Ankette anneye ve annenin ilk 6 aydaki beslenme, büyüme ve gelişme ve aşılama hakkındaki tutumlarını değerlendiren 12 soru, baba ile ilgili 7 soru ve çocuk ve kardeşlerle ilgili 9 soru mevcut idi. Ailenin ekonomik durumunu değerlendirmek üzere ilave sorular mevcut idi. Lokal etik komite çalışmayı onadı. Ailelerden bilgilendirilmiş onam alındı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 452 çocuk (erkek=232) dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 2,61±1,45 yıl idi. Doğumdan itibaren anne sütü alma oranı %95,5, ilk 6 ayda yalnızca anne sütü ile beslenme oranı %65, anne sütü ve formula ile beslenme oranı %30,5 ve sadece formula ile beslenme oranı %4,4 oranında idi. Hastaların tümüne tüm aşılar yapılmış idi (%100). Hastaların %62,4’ünün büyüme gelişme kontrolünün düzenli olduğu saptandı. Bir kısım faktörlerin düzenli büyüme gelişme kontrolü üzerine pozitif etkisi olduğu belirlendi; ailenin eğitim düzeyinin yüksek olması (p<0,01), annenin çalışıyor olması (p<0,01), düzenli gebelik takibi (p<0,01), doğum sonrası sağlık personeli tarafından bilgilendirilme (p<0,01), gestasyon yaşının >37 hafta olması (p<0,05) ve ekonomik durumun iyi olması (p<0,01). Bazı faktörlerin ise negatif etkisi vardı; aile bireyleri tarafından bilgilendirilme (p<0,01), babanın sigara içmesi (p<0,01), artan çocuk sayısı (p<0,01), kalabalık aile (p<0,05) ve düşük sosyal güvence (yeşil kart) (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm bölgelerde çocuk izlemini etkileyen sosyodemografik faktörler değerlendirilmelidir. Negatif durumlar düzeltilerek, süt çocuğu ve çocukların doğumdan sonraki beslenme, büyüme ve gelişme ve aşılama durumu iyileştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: anne sütü, aşılama, sağlıklı çocuk, sosyodemografik faktörler

Fuat Laloğlu, Müferet Ergüven. An Investigation of Sociodemographic Factors Effecting Nutrition, Growth, Development and Vaccination Follow-Up of Children. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 200-206

Corresponding Author: Fuat Laloğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale