E-ISSN 2757-8062
Volume: 55 Issue: 2 Year: 2024

Quick Search
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Takip Oranları [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 53-57

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Takip Oranları

Özgür Aydın Tosun1, Pınar Batu2, Arzu Arınkan1, Ertuğrul Yılmaz3, Çetin Çam1, Ateş Karateke4
1Zeynep Kamil Obstetrics and Gynecology Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Hospitalium Hospital, Istanbul
3Sirnak Military Hospital, Sirnak
4Medicalpark Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: Gestational trophoblastic disease is a heterogeneous group of diseases characterized by invasion of abnormally proliferating trophoblastic tissue to the endometrium and myometrium. Diagnosis is histopathologically following vacuum curettage. Purpose of this research is to determine the follow-up ratio of patients who had GTD.
METHODS: This retrospective study was performed including the patients who had GTH diagnosis at Zeynep Kamil Hospital between 2000 and 2008. Statistical analysis was performed using the SPSS 12 program. Chi-square test was used for statistical analysis. P values were considered to be statistically significant at P < 0.05.
RESULTS: 103951 patients were included in this research. 257 of them had GTH diagnosis histopathologically. 5 of them (%1.94) had choriocarcinoma, 3 of them (%1.16) had placental site trophoblastic tumors and 249 of them (%96) had hydatidiform mole.62 of hydatidiform mole cases (%25) did not visit doctors regularly. This ratio is %21 at partial mole cases and %25 complete mole cases respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients who had GTH diagnosis should be followed regularly. Regular follow up at specialized clinics is extremely important for the proper management of the disease.

Keywords: Gestational trophoblastic disease, histopathologic diagnosis, rate of follow up

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Takip Oranları

Özgür Aydın Tosun1, Pınar Batu2, Arzu Arınkan1, Ertuğrul Yılmaz3, Çetin Çam1, Ateş Karateke4
1Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul
2Hospitalium Hastanesi, İstanbul
3Şırnak Askeri Hastanesi, Şırnak
4Medicalpark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH), anormal fertilizasyonun bir sonucu olarak gelişen, gebelikte trofoblastın anormal proliferasyonu sonucu endometrium ve myometriumu invazyonu ile karakterize bir hastalık grubudur. Kesin tanı, vakum küretaj sonrası alınan örneğin histopatolojik olarak değerlendirilmesi ile konur. Bu çalışmayla hastanemizde histopatolojik olarak GTH tanısı almış olguların oranlarını ve klinik takip düzeylerinin belirlenmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2000–2008 yılları arasında hastanemizde doğum ve abortus yapan olgular ile histopatolojik olarak GTH tanısını alan olguların medikal kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamızda verilerin değerlendirilmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanıldı.Tek değişkenli analizde Pearson Ki –kare analizi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 103951 olgu incelendi. Bu olgulardan 257 tanesinde histopatolojik tanı GTH olarak belirlendi. 5 (%1.94) olguda koryokarsinom, 3 (%1.16) olguda ise plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümör (PYBGTT) saptandı. 249 (%96) olguda ise tanı mol hidatiform (MH) idi. MH olgularının 136 (%52,9)’sı parsiyel, 113 (%43,9)’ü komplet mol olarak değerlendirildi. Tanı almış olan toplam 249 MH olgusunun %25’i (62) gerekli olan takiplerini yaptırmamıştır. Takipsizlik oranı parsiyel mol olgularında %21 (29/136), komplet mol hastalarında ise %25 (33/113) olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GTH olgularında programlanmış bir takip hastalığın yönetiminin temelini oluşturur ve hayati bir önem taşır. Hastaların uzmanlaşmış
kliniklerde amaca uygun yönlendirilmeleri ile durumları hakkında daha sağlıklı bilgi sahibi oldukları ve gerekli olan takibe daha fazla uyum sağladıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: gestasyonel trofoblastik hastalık, histopatoloji, takip

Özgür Aydın Tosun, Pınar Batu, Arzu Arınkan, Ertuğrul Yılmaz, Çetin Çam, Ateş Karateke. Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Takip Oranları. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 53-57

Corresponding Author: Özgür Aydın Tosun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale