E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 2 Year: 2022

Quick Search
Effect of Uterine Massage in the Perception of Women’s Postpartum Pain Intensity [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2016; 47(2): 39-44 | DOI: 10.16948/zktb.86700

Effect of Uterine Massage in the Perception of Women’s Postpartum Pain Intensity

Zümrüt Bilgin1, Nuran Kömürcü
1Marmara University, Faculty of Health Sciences, Istanbul
2Istanbul Aydın University, Faculty of Health Sciences, Istanbul

INTRODUCTION: The research aims to find out effect of uterine massage in the perception of women’s postpartum pain intensity.
METHODS: Total of 150 women (50 trans abdominal circular fundus massage TDFMG, 50 trans abdominal bimanuel fundus massage TBFMG and 50 control group CG) were checked and randomly standardized in a research and training hospital. A standardized group
of women chosen from age between 18-37, who is in maternity week without a systematic disease and a pregnancy complication that excessive tensioning the uterus, in addition, spontan vaginal birth who does not have any birth and after-birth complication. Incidents with Interference birth (forceps or vacuum) or collum laceration, and who had analgesic postpartum are out of scope for the research. In the latent phase of research women were informed and asked for their approval then, the forms were filled out for all three groups as follows; “Pregnant Information Form”, “Postpartum Interview and Follow-
up Form”. In addition, to determine women’s pain perception, Visual Analog Scale (VAS) was applied within
postpartum 1st, 2nd and 6th hours.All three groups were provided by standard postpartum nursing care, and given massage 5 times at the end of the 1st hour (in every 15 minutes for 60 seconds duration) that differs from each other for every group.
RESULTS: 78% of women stated that a uterus massage relieved them and there was a significant difference in
2nd hour’s VAS points between the groups(p<0.05). In addition, there was a substantial correlation between the
method of taking out placenta and 6th hour postpartum pain (VAS) the average sensing (p<0.05). The difference
between body mass index (BMI) and 2-6th hours postpartum pain the average sensing (VAS) was substantive. The women who were provided by a uterus massage, experienced less postpartum pain and the group TBFMG had the least postpartum pain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The research shows that, the women provided by a uterus massage had experienced less pain in postpartum period.

Keywords: uterus massage, postpartum pain, level perception, effect

Uterus Masajlarının Kadınların Postpartum Ağrı Şiddetini Algılamasındaki Etkisi

Zümrüt Bilgin1, Nuran Kömürcü
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, uterus masajlarının kadınların postpartum ağrı şiddetini algılamasındaki etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir eğitim ve araştırma hastanesi’nde Ağustos 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında toplam (50 transabdominal dairesel fundus masajı grubu=TDFMG, 50 transabdominal bimanuel fundus masajı grubu=TBFMG ve 50 kontrol grubu=KG) 150 kadın randomize
kontrollü olarak standardize edildi. Kadınlar; 18-37 yaş arasında, 37.-41. gebelik haftasında, sistemik hastalığı, uterusu aşırı geren bir riski ve gebelik komplikasyonu olmayan, doğum ve doğum sonu herhangi bir komplikasyon gelişmeyen spontan vajinal doğum yapanlar şeklinde standardize edildi. Girişimli (forseps veya vakum) doğum yapan, kollum lesarasyonu, postpartum analjezik alan
olgular çalışma dışı bırakıldı. Araştırmada kadınlara eylemin latent fazında uygulama ile ilgili bilgilendirme yapılıp
onay alındıktan sonra her üç gruba “Gebe Tanıtım Bilgi Formu”, “Doğum Sonu Görüşme ve İzlem Formu”
ve kadınların ağrı algılamasını belirlemek için “Vizüel Analog Skala [Visual Analog Scale (VAS)]” (postapartum
1., 2., 6.saatte) uygulandı.
Her üç gruba postpartum dönemde standart hemşirelik bakımı verildi ve deney gruplarına farklı olarak postpartum birinci saatin sonunda 5 kez (15 dakikada bir ve 60 saniye süren) uterus masajı uygulandı.
BULGULAR: Kadınların %78’inin uterus masajının kendilerini rahatlattığını ve postpartum ikinci saatteki ağrı şiddetini algılama (VAS) puan ortalaması açısından gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Plasentanın çıkarılma şekli ile kadınların postpartum
6.saatteki VAS puanı ortalaması arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Beden kitle indeksi (BKİ) ile kadınların postpartum 2.-6.saatteki VAS puanı ortalaması arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır
(p<0,05). Uterus masajı uygulanan kadınların daha az postpartum ağrı deneyimledikleri en az ağrı algılayan grubun ise TBFMG’u olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda, uterus masajı uygulanan kadınların postpartum dönemde daha az ağrı deneyimlediği
saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: uterus masajı, postpartum ağrı; şiddeti algılama; etkisi

Zümrüt Bilgin, Nuran Kömürcü. Effect of Uterine Massage in the Perception of Women’s Postpartum Pain Intensity. Zeynep Kamil Med J. 2016; 47(2): 39-44

Corresponding Author: Zümrüt Bilgin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale