E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 1 Year: 2023

Quick Search
Early Evaluation of Cardiac Functions by Conventional Echocardiography in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 23-25 | DOI: 10.16948/zktipb.631740

Early Evaluation of Cardiac Functions by Conventional Echocardiography in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes

Nilüfer Çetiner1, Semih Bolu2, Habip Almış3, Fatih Işleyen4, Mehmet Turgut4
1Koç University School of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, Istanbul, Turkey
2Adiyaman University School of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, Adiyaman, Turkey
3Adiyaman University School of Medicine, Department of Pediatrics, Adiyaman, Turkey
4Adiyaman University School of Medicine, Department of Infectious Diseases Pediyatik, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: It is known that cardiac dysfunction is one of the serious and common complications of type 1 diabetes. The aim of this study was to evaluation early cardiac functions of children and adolescents with type 1 diabetes by conventional echocardiography.
METHODS: This study included 53 children and adolescents with type 1 diabetes and 55 age-sex matched healty children and adolescents. The values of height, weight, body-mass index and blood pressure of the all participants were recorded. Glycated hemoglobin measuring was performed for glycemic control in patients with type 1 diabetes. Myocardial systolic and diastolic functions of all paticipants were assessed by conventional echocardiography.
RESULTS: A wave velocity of tricuspid valve was significantly higher (p=0,04) and tricuspid E/A rate was significantly less (p=0,02) in patients with type 1 diabetes than controls. Fractional shortening and ejection fraction of left ventricular revealed less in the patient groups than controls, but they were no statistically significant differences (p values 0,675,0,933 respectively). Statistically significant negative correlation was noted between level of glycated hemoglobin and ejection fraction of left ventricular in patients group (p=0,049, r= -0,669).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Determination of right ventricular diastolic dysfunction and negative corrrelation between level of glycated hemoglobin and left ventricular ejection fraction in children and adolescents with type 1 diabetes suggest, that cardiac evaluation of poor glycemic controlled diabetic patients is necessary periodically performing by echocardiography, which is noninvasive diagnostic method.

Keywords: adolescent, child, echocardiography, cardiac dysfunction, type 1 diabetes

Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Kardiyak Fonksiyonların Konvansiyonel Ekokardiyografi ile Erken Dönem Değerlendirilmesi

Nilüfer Çetiner1, Semih Bolu2, Habip Almış3, Fatih Işleyen4, Mehmet Turgut4
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatri Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatik Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak disfonksiyonun tip 1 diyabetin ciddi ve sık görülen komplikasyonlarından biri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, tip 1 diyabet tanılı çocuk ve adolesanların kardiyak etkilenmenin konvansiyonel ekokardiyografi ile erken dönemde değerlendirilmesiydi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 53 tip 1 Diyabet tanılı çocuk ve adolesan ile benzer yaş ve cinsiyette 55 sağlıklı çocuk ve adolesan yer almaktadır. Katılımcıların, boy, kilo, vücut kitle indeksi ve kan basıncı değerleri kaydedildi. Tip 1 diyabetli hasta grubunda glisemik kontrol için glikolize hemoglobin ölçümü yapıldı. Tüm katılımcıların miyokardiyal sistolik ve diyastolik fonksiyonları konvansiyonel ekokardiyografi yöntemi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Tip 1 diyabetli 53 hastada kontrol grubuna göre triküspid kapağın A dalga akım hızı anlamlı yüksek (p=0,04) ve triküspid E/A oranı ise anlamlı düşük (p=0,02) bulundu. Sol ventrikül fraksiyonel kısalma ve ejeksiyon fraksiyonu hasta grubunda kontrole göre daha düşük bulundu, ancak istatiksel olarak anlamlı değildi (p değerleri sırasıyla 0,675, 0,933). Hasta grubunda glikolize hemoglobin düzeyi ile sol ventrikül sistolik fonksiyonu arasında ise istatiksel olarak anlamlı negatif korelasyon bulundu (p= 0,049, r= -0,669).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tip 1 diyabet tanısı olan çocuk ve adolesanlarda erken dönemde bile ekokardiyografik olarak sağ ventrikülde diyastolik disfonksiyon ve glikolize hemoglobin düzeyi ile sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu arasında negatif korelasyonun gösterilmesi, kötü glisemik kontrollü diyabetik hastaların peryodik olarak kardiyak değerlendirmelerinin noninvazif tanı yöntemi olan ekokardiyografi ile yapılmasının gerekli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: adolesan, çocuk, ekokardiyografi, kardiyak disfonksiyon, tip 1 diyabet

Nilüfer Çetiner, Semih Bolu, Habip Almış, Fatih Işleyen, Mehmet Turgut. Early Evaluation of Cardiac Functions by Conventional Echocardiography in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 23-25

Corresponding Author: Nilüfer Çetiner, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale