E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 2 Year: 2022

Quick Search
Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 107-113

Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki

Mehmet Reşit Asoğlu, Murat Haksever, Selçuk Selçuk, Vedat Dayıcıoğlu
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul Türkiye

INTRODUCTION: Son yıllarda; preeklamptik olguların değerlendirilmesinde doppler ultrasonografi birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmada; üçüncü trimester preeklamptik gebelerde uterin arter doppler anormalliğinin, gebelik sonuçlarıyla ilişkisi incelenmiştir.
METHODS: Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2006–Aralık 2010 yılları arasında üçüncü trimesterde doğum yapmış preeklamplik hastalar çalışmaya dahil edildi. 483 olgu doppler ultrasonografi bulgularına göre üç gruba ayrıldı. Her iki uterin arterinde çentik olmayan olgular grup I, sadece bir uterin arterinde çentik olan olgular grup II ve her iki uterin arterinde çentik olan olgularda grup III olarak
sınıflandırıldı. Bu grupların perinatal sonuçları karşılaştırıldı.
RESULTS: Grup I’ de 223, grup II’ de 81 ve grup III’ de 179 hasta vardı. Bu grupların anne yaşı ve parite ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p > 0.05). Grupların tansiyon arteryel ortalamaları karşılaştırıldı; grup I ve II
arasında anlamlı fark bulunmazken, grup I ve III arasında, grup II ve III arasında anlamlı farklılık bulundu (p < 0.01). Umblikal arter end diastolik akım kaybı ve revers akım oranları sırasıyla grup I için %10.4 ve %2.7, grup II için %13.6 ve %3.7, grup III için %34.8 ve %11.7 olarak hesaplandı. Bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0.01). Doğum haftası ortalamalarına
bakıldığında grup I için 34.6 ± 4.1, grup II için 32.9 ± 3.1 ve grup III için 31.9 ± 3.8 olarak bulundu. Bu farklılık gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlıydı (p < 0.01). Bu grupların sezaryen oranları; grup I için %52.9, grup II için %80.2,
grup III için %89.9 olarak hesaplandı. APGAR skor (5. dk) ortalamaları, yenidoğan yoğun bakım gereksinimi, yenidoğan ventilasyon desteği, perinatal ölüm oranları karşılaştırıldığında tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulundu (p < 0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preeklamptik olgularda uterin arterde çentik varlığı kötü obstetrik sonuçlarla ilişkilidir ve her iki uterin arterde çentik olması durumu
daha da ağırlaştırmaktadır. Doppler de uterin arterde çentik varlığının hem perinatal sonuçlar hem maternal komplikasyonlar için öngörü
değeri olduğu ve preeklamptik olgularda bu tanı aracının kullanılmasıyla fetomaternal sonuçların nispeten azaltılabileceği düşünüyoruz.

Keywords: preeklampsi, doppler ultrasonografi, gebelik sonuçları

Mehmet Reşit Asoğlu, Murat Haksever, Selçuk Selçuk, Vedat Dayıcıoğlu. Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki. Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 107-113

Corresponding Author: Mehmet Reşit Asoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale