E-ISSN 2757-8062
Volume: 55 Issue: 2 Year: 2024

Quick Search
Supramaximal Tonuslu Rat Bronşlarında Propofol ile Karşılaştırılan Thiopental'in Şaşırtıcı Üstünlüğü [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 17-20 | DOI: 10.16948/zktipb.412999

Supramaximal Tonuslu Rat Bronşlarında Propofol ile Karşılaştırılan Thiopental'in Şaşırtıcı Üstünlüğü

Varlık K Erel1, Ali Onur Erdem2, Hasan Erdoğan3, Dinçer Bilgin4
1Department of Anaesthesiology
2Pediatric Surgery
3Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Adnan Menderes, Aydin, Turkiye
4Biophysic, Medical Faculty, Adnan Menderes University, Aydin, Turkiye

INTRODUCTION: Bronchospasm is an undesirable phenomenon in all phases of operation and anesthesia.Tracheal intubation after induction of anesthesia causes a measurable increase in the resistance of the respiratory system, which often results in bronchoconstriction.Propofol and thiopental have been used as an intravenous anesthetic agent in induction of anesthesia for many years. Barbiturates are recommended not be used in patients with risks due to bronchospasm-causing effects. Propofol is generally recommended for patients with asthma and bronchospasm due to bronchodilatation and muscle relaxant effects. In our study, we aimed to demonstrate this superiority of propofol to thiopental in rat bronchi with supramaximal tonus in a bronchospasm model.
METHODS: A total of 30 adult male rats were divided into four groups. Double-blinded group T1 received 1x10-5 M thiopental at supramaximal contraction. In Group T2, 1x10-6M thiopental was applied at supramaximal contraction while in Group P1 1x10-1M propofol was applied at supramaximal contraction and in Group P2, 1x10-2M propofol was applied. Tissue voltages were measured with MAY GTA0303 GENIUS TRANSDUCER AMPLITUDE® and recorded in the Acknowledge MP100® program.
RESULTS: In Group T1, the reduction in tonus was statistically significant (estimated mean difference, -0.41; 95% confidence interval [CI], -0.36 to 1.18; p=0.000. In Group T2, the tonus difference was statistically significant (estimated mean difference, -0.20; 95% confidence interval [CI], -0.62 to 1.03; p=0.001).There was no statistically significance between tonus levels in neither group P1 nor group P2 before and after the implementation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, relaxation effect in two different doses of thiopental was shown in rat bronchus tissue in in vitro bronchospasm model. Propofol did not show any relaxation or contraction responses in two separate doses. Surprisingly, Our results suggest that propofol has no direct bronchodilatation effect and thiopental directly provides bronchodilation. Consequently, we noticed that the effect of thiopental dose-dependent bronchodilatation is not well debate in the literature. For this reason, direct bronchodilatation doses of thiopental should be determined in further clinical and experimental studies.

Keywords: propofol, thiopental, izole doku banyosu, rat

Amazing Supremacy of Thiopental Compared to Propofol in Rat Bronchi with Supramaximal Tonus

Varlık K Erel1, Ali Onur Erdem2, Hasan Erdoğan3, Dinçer Bilgin4
1Anesteziyoloji Bölümü
2Pediatrik ameliyat
3Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4Biyofizik, Tıp Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bronkospazm, operasyonun ve anestezinin tüm aşamalarında ve istenmeyen bir fenomendir. Anestezi indüksiyonu sonrası trakeal entübasyon, sıklıkla bronkokonstriksiyona neden olan solunum sisteminin direncinde ölçülebilir bir artışa neden olur. Propofol ve tiyopental uzun yıllardan beri anestezi indüksiyonunda intravenöz anestezik ajan olarak kullanılmaktadır. Barbitüratlar, bronkospazmaya neden olan etkilerinden dolayı riskli hastalarda kullanılması tavsiye edilmez. Bronkodilatasyon ve kas gevşetici etkisi nedeniyle astım ve bronkospazm riski olan hastalarda genellikle propofol önerilir. Bu çalışmada, rat bronşlarında supramaksimal tonus oluşturulmuş bronkospazm modelinde propofolun thiopentale olan bu üstünlüğünü göstermeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 30 erişkin erkek sıçan dört gruba ayrıldı. Çift-kör grup T1 supramaximal kontraksiyonda 1x10-5 M tiyopental aldı. Grup T2'de supramaksimal kontraksiyonda 1x10-6M tiyopental, supramaksimal kontraksiyonda Grup P1 1x10-1M propofol ve Grup P2'de 1x10-2M propofol uygulandı. Doku voltajları MAY GTA0303 GENIUS TRANSDUCER AMPLITUDE® ile ölçüldü ve Acqunowledge MP100® programına kaydedildi.
BULGULAR: Grup T1'de tonustaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (tahmini ortalama fark, -0.41;% 95 güven aralığı [CI], -0.36 ile 1.18; p = 0.000. T2 grubunda tonus farkı istatistiksel olarak anlamlıydı (tahmini). ortalama fark, -0.20;% 95 güven aralığı [CI], -0.62 ile 1.03; p = 0.001). Uygulama öncesi ve sonrası P1 grubu ve grup P2'de tonus seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda in vitro bronkospazm modelinde rat bronş dokusunda iki farklı tiyopental dozunda gevşeme etkisi gösterilmiştir. Propofolün iki ayrı dozunda ise herhangi bir gevşeme veya kasılma yanıtı saptanmamıştır. Şaşırtıcı olarak, bu çalışma propofolun doğrudan bronkodilatör etkisinin olmadığını ve tiyopentalin direkt olarak bronkodilatasyon sağladığını göstermektedir. Sonuç olarak, tiyopental doza bağımlı bronkodilatasyonun etkisinin literatürde iyi tartışma olmadığını fark ettik. Bu nedenle daha ileri klinik ve deneysel çalışmalarda tiyopental direkt bronkodilatasyon dozları belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: propofol, tiopental, isolated tissue bath, rat

Varlık K Erel, Ali Onur Erdem, Hasan Erdoğan, Dinçer Bilgin. Supramaximal Tonuslu Rat Bronşlarında Propofol ile Karşılaştırılan Thiopental'in Şaşırtıcı Üstünlüğü. Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 17-20

Corresponding Author: Varlık K Erel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale