E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 4 Year: 2023

Quick Search
Molar Gebeliklerde Ultrasonografi ile Klinik Ön Tanı Başarısı [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(1): 7-10

Molar Gebeliklerde Ultrasonografi ile Klinik Ön Tanı Başarısı

Özgür Aydın Tosun1, Pınar Batu2, Arzu Arınkan1, Abdulkadir Turgut3, Çetin Çam1, Ateş Karateke4
1Zeynep Kamil Gynecology and Pediatrics Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul
2Private Hospitalium Hospital, Istanbul
3Dicle University, Department of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakır
4Private Medikalpark Hospital Gynecology and Obstetrics Department, Istanbul

INTRODUCTION: Gestational trophoblastic disease (GTD) is a heterogeneous group of diseases characterized by invasion of abnormally proliferating trophoblastic tissue to the endometrium and myometrium.Diagnosis is usually made by ultrasonography at 10-12 weeks.Purpose of this research is to determine the initial diagnosis of hydatiform mole cases at the hospitalization who had GTD diagnosis histopathologically later.
METHODS: This retrospective study was performed including the patients who had GTH diagnosis at gynecology and oncology department at Zeynep Kamil Hospital between 2000 and 2008. Statistical analysis was performed using the SPSS 12 program. Chi-square test was used for statistical analysis. P values were considered to be statistically significant at P < 0.05.
RESULTS: 203 patients were included in this research. Right diagnosis ratio at partial mole cases is %15 (19/123) and at complete mole cases is %50 (40/80). Early diagnosis ratio with ultrasonography at total hydatiform mole cases is %29 (59/203).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to keep in mind GTD when pregnant women who dont visit doctors regularly,apply emergency with vaginal bleeding at the first trimestr.

Keywords: Gestational trophoblastic disease, early diagnosis, ultrasonography

Molar Gebeliklerde Ultrasonografi ile Klinik Ön Tanı Başarısı

Özgür Aydın Tosun1, Pınar Batu2, Arzu Arınkan1, Abdulkadir Turgut3, Çetin Çam1, Ateş Karateke4
1Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul
2Özel Hospitalium Hastanesi, İstanbul
3Dicle Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Özel Medikalpark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gestasyonel trofoblastik hastalık(GTH), anormal fertilizasyonun bir sonucu olarak gelişen gebelikte trofoblastın anormal proliferasyonu sonucu endometrium ve myometriumu invazyonu ile karakterize bir hastalık grubudur. Genellikle ilk trimasterde olan vaginal kanama veya gebeliğin 10-12. haftalarında yapılan rutin ultrasonografi ile tanı konulur. Bu çalışmayla hastanemizde histopatolojik olarak Molar Gebelik(MH) tanısı almış olan olguların hospitalizasyon esnasında konulan ilk yatış tanılarının doğruluğunun retrospektif olarak karşılaştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2000–2008 yılları arasında Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji biriminde histopatolojik olarak MH tanısı almış olan olguların medikal kayıtları retrospektif olarak incelendi.. Çalışmamızda verilerin değerlendirilmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanıldı.Tek değişkenli analizde Pearson Ki –kare analizi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 203 olgu incelendi. Parsiyel mol olgularında doğru tanı oranı %15 (19/123), komplet mol hastalarında ise %50 (40/80) olarak hesaplandı. Tüm MH olgularında doğru ön tanı oranı %29 (59/203) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MH, kendisini obstetrik acil olarak gösterebilir ve olguların acil polikliniklere başvurmaları sık olarak gerçekleşir. Özellikle takipsiz olarak, kanama nedeniyle ilk defa başvurmuş olan erken gebelik olgularının tanısında MH olasılığının daha dikkatle irdelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: gestasyonel trofoblastik hastalık, erken tanı, ultrasonografi

Özgür Aydın Tosun, Pınar Batu, Arzu Arınkan, Abdulkadir Turgut, Çetin Çam, Ateş Karateke. Molar Gebeliklerde Ultrasonografi ile Klinik Ön Tanı Başarısı. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(1): 7-10

Corresponding Author: Özgür Aydın Tosun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale