E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 4 Year: 2023

Quick Search
Erken Başlangıçlı Maternal Rh İzoimmunizasyonu Nedenli Fetal Hidrops Olgusunun Başarılı Yönetimi; Olgu Sunumu [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 65-68

Erken Başlangıçlı Maternal Rh İzoimmunizasyonu Nedenli Fetal Hidrops Olgusunun Başarılı Yönetimi; Olgu Sunumu

Turhan Aran, Mehmet A. Osmanoğlu, Ipek Pekgöz, Hasan Bozkaya, Erbil Çakar
Karadeniz Technical University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology in Trabzon, Turkey

Aim: to present a successfully managed fetal hydrops case due to maternal Rh alloimmunization and discuss early second trimester fetal red blood cell transfusion technique.
Case: A Thirty-six year old woman with immunized Rh and fetal hydrops was assessed at our perinatology department. There were three previous pregnancy losses because of fetal hydrops in her obstetric history. In obstetric doppler scan, fetal middle cerebral artery peak systolic velocity was greater than 1.5 MoM. Cordosynthesis was offered to family. Fetal haemoglobin was 3gr/dl. Concomitant red blood cell transfusion was performed due to severe fetal anemia. We planned to reach targeted hematocrit level with two transfusions in a week interval. Repeated transfusions were performed at 24th, 27th and 31st week. 2330 gr. neonate with 9/10 APGAR was delivered with cesarean section. Hemoglobin concentration of newborn was 8.7gr/dl at time of delivery. Postpartum cranial MRI scanning and neurological
findings were unremarkable. Healthy newborn was discharged.
Conclusion: Early second trimester fetal red blood cell transfusion was technically difficult. Reaching targeted hematocrit level with interval
transfusions should be kept in mind in severely anemic fetuses because early second trimester transfusion may cause fetal hemodynamic alterations and fetal death

Keywords: Fetal anemia, hydrops fetalis, transfusion

Erken Başlangıçlı Maternal Rh İzoimmunizasyonu Nedenli Fetal Hidrops Olgusunun Başarılı Yönetimi; Olgu Sunumu

Turhan Aran, Mehmet A. Osmanoğlu, Ipek Pekgöz, Hasan Bozkaya, Erbil Çakar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Trabzon, Türkiye

Amaç: Rh izoimmünizasyonu nedenli fetal hidrops olgusunun başarılı yönetimini sunmak ve erken ikinci trimester fetal eritrosit transfüzyonu
tekniğini tartışmak.
Olgu: 36 yaşında immünize Rh tanılı hasta hastanemiz perinatoloji ünitesine hidrops fetalis ön tanısı ile sevk edilmişti. Öyküsünde hidrops
fetalis nedeni ile üç gebelik kaybı mevcuttu. Yapılan obstetrik doppler ultrasonografide orta serebral arter pik sistolik akım hızı 1.5 MoM
dan daha yüksek idi. Fetal anemi ön tanısı ile kordosentez uygulandı. Fetal hemoglobin 3 gr/ dl idi. Eş zamanlı olarak intrauterin fetal eritrsoit transfüzyonu yapıldı. Şiddetli fetal anemi nedeni ile hedeflen fetal hematokrit düzeyine 1 hafta sonra yapılan ikinci transfüzyonla ulaşıldı. 24. 27. ve 31. gebelik haftalarında tekrar transfüzyon uygulanan hastaya 35. gebelik haftasının tamamlanmasından sonra eski sezaryen endikayonu ile elektif şartlarda sezaryen yapıldı. 2330 gram ağırlığında 9/10 APGAR’ lı yenidoğan doğurtuldu. Sezaryen sırasında alınan kordon kanı hemoglobini 8.7gr/dl idi. Postpartum 2. saatte exchange transfüzyon yapıldı. Yenidoğanın postpartum 3. ve 7. gün kraniyal MRI incelemelerinde de özellik saptanmadı. Nörolojik muayenesinde ve işitme tarama testinde özellik saptanmayan
yenidoğan şifa ile taburcu edildi.
Sonuçlar: Erken ikinci trimester fetal intravenöz eritrosit transfüzyonu teknik olarak zordur. Şiddetli fetal anemi olgularında hemodinamik
instabiliteye neden olmamak ve mortaliteyi arttırmamak için istenilen hematokrit düzeyine aralıklı iki transfüzyonla ulaşılması akılda
bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fetal anemi, hidrops, transfüzyon

Turhan Aran, Mehmet A. Osmanoğlu, Ipek Pekgöz, Hasan Bozkaya, Erbil Çakar. Erken Başlangıçlı Maternal Rh İzoimmunizasyonu Nedenli Fetal Hidrops Olgusunun Başarılı Yönetimi; Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 65-68

Corresponding Author: Erbil Çakar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale