E-ISSN 2757-8062
Volume: 53 Issue: 4 Year: 2022

Quick Search
Identifying Insulin Resistance and Metabolic Syndrome According to Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA IR) Indexes Amoung 6-14 Age of Children Who are Obese and Non-Obese [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 73-78

Identifying Insulin Resistance and Metabolic Syndrome According to Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA IR) Indexes Amoung 6-14 Age of Children Who are Obese and Non-Obese

Muharrem Bostancı1, Zehra Esra Önal2, Suna Hancili3, Duygu Sömen Bayoğlu2, Çağatay Nuhoğlu2
1Ardahan State Hospital Child Health and Diseases Clinic
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Pediatric Clinic
3Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital Department of Pediatric Endocrinology

INTRODUCTION: As a result of unbalanced nutrition and lack of physical activity, the prevalence of obesity is increasing in all countries. In the future, it is expected to be greater public health problem. The purpose of these studies is to demonstrate the insulin resistance in earlier period of life to avoid possible complications of obesity.
METHODS: We selected randomly children who admitted to Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Department of Pediatrics between March 2011 and October 2011. The anthropometrical measures were assessed and classified as obese and non-obese children. Fasting blood sample was obtained to measure insulin, HDL, LDL, triglyceride and cholesterol serum level. HOMA-IR indexes was calculated and HOMA –IR value above 2,5 was accepted as insulin resistance.
RESULTS: In the study population, we examined 107 children and 47% of the children were male and 53% female. 61, 7% of children were obese and 38, 3% were non-obese. Hypertension were detected in 19,6 % (n=21) of children. There was a positive correlation between HOMA – IR level and total cholesterol and triglycerides levels (r=0.1). According to WHO criteria, we detected metabolic syndrome in 24 of 107 subjects When we looked at the relation between insulin resistance and metabolic syndrome, 70,8% of children with metabolic syndrome had Homa –ır value above 2,5.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Obesity is a significant public health problem in worldwide. As in adulthood, childhood onset obesity contributes to an increased prevalence of cardiovascular risk factors. Therefore obesity is an alarming problem of public health even for developing countries. The prevention of the obesity is the most important solution so particular strategies should be developed by the states to prevent obesity.

Keywords: Childhood Obesity, Metabolic Syndrome, Insulin Resistance

Muharrem Bostancı1, Zehra Esra Önal2, Suna Hancili3, Duygu Sömen Bayoğlu2, Çağatay Nuhoğlu2
1Ardahan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Dengesiz beslenme ve azalmış fiziksel aktivite bütün ülkelerde obezite sıklığını arttırmaktadır. Obezitenin ileride daha büyük bir halk
sağlığı problem olacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, yaşamın erken döneminde insulin direncini tespit edip, obezitenin muhtemel komplikasyonlarını önlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2011 – Ekim 2011 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine başvuran çocuklar randomize olarak seçilmiş ve antropometrik ölçümleri yapılarak, obez ve obez olmayanlar olarak sınıflandırılmıştır. Çocuklardan insulin, HDL, LDL, trigliserid ve kolesterol değerleri ölçülmesi için açlık kan örneği alınmıştır. Hesaplanan HOMA – IR değerinin 2,5 ve üzeri değerler insulin direnci olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 107 çocuğun %47’si erkek, %53’ü kız idi. %61,7’si obez, %38,3’ü obez değildi. Hipertansiyon sıklığının %19,1 (n=21) olarak tespit ettik. Bununla birlikte, özellikle kolesterol ve trigliserid değerleri ile HOMA – IR yüksekliği arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. WHO kriterlerine göre 107 katılımcının 24 tanesinde metabolik sendrom tespit edildi. Homa – Ir yüksekliği ile metabolic sendrom arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, metabolic sendrom tanısı alan çocukların %70,8’inde Homa –ır değeri 2,5 üzeri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dünya genelinde obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erişkinlerde olduğu gibi, çocukluk çağında görülen obezite, hipertansiyon, trigliserid yüksekliği, HDL düşüklüğü ve bozulmuş glukoz toleransı gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin sıklığını arttırmaktadır. Bu nedenden dolayı, gelişmekte olan ülkelerde dahi önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu problemlemin en önemli çözümü obezitenin önlenmesi olup buna yönelik önemli stratejiler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağında Obezite, Insulin Direnci, Metabolik Sendrom

Muharrem Bostancı, Zehra Esra Önal, Suna Hancili, Duygu Sömen Bayoğlu, Çağatay Nuhoğlu. Identifying Insulin Resistance and Metabolic Syndrome According to Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA IR) Indexes Amoung 6-14 Age of Children Who are Obese and Non-Obese. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 73-78

Corresponding Author: Muharrem Bostancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale