E-ISSN 2757-8062
Volume : 42 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 115-119

Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi

Mehmet Reşit Asoğlu1, Selçuk Selçuk1, Ahmed Namazov1, Ilker Kahramanoğlu2, Ateş Karateke1
1Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekoloji Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Endometrium kanseri en yaygın görülen jinekolojik malignitedir ve bu kanser için tarama testi belirlenmemiştir. Bu çalışmada kliniğimizde
postmenopozal kanama nedeniyle endometrial örnekleme yapılmış olan hastaların histopatoloji ve servikal smear sonuçları arasındaki ilişki incelendi.
METHODS: 2008-2010 tarihleri arasında postmenopozal kanama nedeniyle endometrial örnekleme yapılan 277 hastanın patoloji sonuçları ve biyopsi öncesi 6 ay içerisinde yapılmış servikal smearleri retrospektif olarak incelendi. Endometrial örneklemeden elde edilen tanılar ciddi endometrial patoloji (endometrium kanseri ve atipili endometrial hiperplazi), benign endometrial patoloji (atipisiz endometrial hiperplazi, endometrial polip) ve fizyolojik endometrium (sekretuar, proliferatif ve atrofik endometrium) olarak sınıflandırıldı. Servikal smear tanıları anormal ve normal olarak sınıflandırıldı. Benign endometrial hücre (BEH), malign endometrial hücre (MEH) ve atipik glandüler hücre (AGH) varlığı anormal smear olarak kabul edildi.
RESULTS: Hastaların ortalama yaşı 57.6 ± 8.3 yıl (41-86) idi. Ciddi endometrial patolojisi olan hastaların servikal smear sonuçlarında % 23.3
BEH, %13.3 MEH, %20 AGH izlendi. Benign endometrial patolojisi olan hastaların smearlerinde BEH oranı %44.8 bulundu. Bu oran diğer gruplardan daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p1<0.05, p2<0.05, Ki-kare test). Servikal smearin ciddi endometrial patolojilerin saptanmasındaki sensitivitesi %56.6, spesifitesi %90.2, pozitif prediktif değeri %41.4, negatif prediktif değeri %94.4 olarak hesaplandı.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sonuçlarımıza göre servikal smearin ciddi endometrial patolojileri saptamada sensitivitesi düşüktür ve endometrium kanseri
taramasında kullanılması uygun değildir. Ancak postmenopozal dönemde smearde endometrial hücreler, endometrial patoloji varlığının erken bulgusu olabilir. Bu hastaların endometrial örnekleme ile değerlendirilmesi erken tanı ve tedaviyi sağlayabilir.

Keywords: servikal smear, postmenopozal kanama, endometrial hücreler

Mehmet Reşit Asoğlu, Selçuk Selçuk, Ahmed Namazov, Ilker Kahramanoğlu, Ateş Karateke. Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi. Zeynep Kamil Med J. 2011; 42(3): 115-119

Corresponding Author: Mehmet Reşit Asoğlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale