E-ISSN 2757-8062
Volume : 48 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Surgical Approach to the Lung Metastasis of Childhood Tumors [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(4): 131-134 | DOI: 10.16948/zktipb.309330

Surgical Approach to the Lung Metastasis of Childhood Tumors

Rahşan Özcan1, Ayşe Karagöz1, Ebru Gökdemir1, Pınar Kendigelen2, Tiraje Celkan3, Ibrahim Adaletli4, Osman F. Şenyüz1, Gonca T. Tekant1
1I.U. Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
2I.U. Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, Istanbul
3I.U. Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology, Istanbul
4I.U. Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul

INTRODUCTION: To evaluate our surgical approach to lung metastasis of childhood tumors.
METHODS: Cases with solid tumor lung metastasis that underwent surgical intervention between years 1978-2016were investigated retrospectively. Patients were evaluated regardingage, gender, primary diagnosis, time of lung metastasisoccurence, surgical treatment method, pathological diagnosisand follow-up.
RESULTS: Of the 18 cases which were operated due to lung metastasis11 were female, 7 were male. Median age was 8,1 years
(range 1,5-14 years). The most common pulmonary metastasis were related to Wilms’ tumor (n: 9). Lung metastasis were present
at the initial diagnosis in 4 patients. In the remaining 14 patients, the average time of occurence of metastasis was 16,5
months (range 7mo-4yr). In all cases the CT imaging demonstrated findings compatible with lung metastasis. Twenty-three
thoracotomies were performed in eighteen cases. Surgical procedures were; wedge resection in 21, lobectomy in 1 and
lobectomy with costal bone resection in another. Pathological diagnosis was negative for tumor metastasis in 3 patients who
had CT imaging indicative of the disease. Average time of chest tube removal was 5,2 days (range 3-8 ) while average length of
hospital stay was 7,3 days (range 5-10 days). During follow-up, 6 cases died due to progressive primary disease.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients with childhood tumors, lung metastasis can be encountered at initial diagnosis and/or during
follow-up. From the surgical point of view, limited resection is considered to be adequate. Although radiological imaging supports tumor metastasis, definitive diagnosis should be made via pathological evaluation.

Keywords: lung, child, metastasectomy, tumor

Çocukluk Çağı Tümörlerinin Akciğer Metastazlarına Cerrahi Yaklaşım

Rahşan Özcan1, Ayşe Karagöz1, Ebru Gökdemir1, Pınar Kendigelen2, Tiraje Celkan3, Ibrahim Adaletli4, Osman F. Şenyüz1, Gonca T. Tekant1
1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, İstanbul
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD, İstanbul
3İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji AD, İstanbul
4İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı solid tümörlerinin akciğer metastazlarında, kliniğimizin cerrahi yaklaşım sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akciğer metastazı nedeniyle 1978-2016 arasında başvuran ve cerrahi girişim yapılan olgular geriye
dönük olarak incelendi. Primer tümörü kontrol altına alınan, başka uzak organ metastazı olmayan ve akciğer metastazı için
cerrahi tedavi uygulanan olgular çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, primer tanı, akciğer metastazının ortaya çıkış zamanı, cerrahi tedavi yöntemi, patolojik tanı ve takip açısından değerlendirme yapıldı.
BULGULAR: Kliniğimizde 38 yıllık sürede akciğer metaztazı tanısı alan onsekiz olgunun (K/E: 11/7) yaş ortalaması 8,1 yıl (1,5-14
yaş) idi. Primer tümörler; Wilms tümörü (n: 9, %50), Ewing sarkomu (n: 3, %17), osteosarkom (n: 2, %11), hepatoblastom (n: 1, %5,5), fibrosarkom (n: 1, %5,5), rabdomyosarkom (n: 1, %5,5) ve endodermal sinüs tümörü (n: 1,%5,5) idi. Olguların 4’ünde
(%22), ilk başvuru anında akciğer metastazı mevcuttu. Onaltısında (%89), metastazın ortaya çıkış zamanı ortalama 16,5 ay (7
ay-4 yıl) idi. Radyolojik değerlendirme tüm olgularda preoperatif dönemde akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile yapıldı. Onsekiz olguya toplam 23 torakotomi yapıldı. Yirmibir wedge rezeksiyon, 1 lobektomi, 1 lobektomi ve kot rezeksiyonu uygulandı. Patolojik incelemede çıkarılan lezyonların 3’ü (%16,5) inflamatuar reaksiyon olarak değerlendirildi. Toraks dreni alınma süresi
ortalama 5,2 gün (3-8), hastanede kalış süresi 7,3 gün (5-10 gün) idi. Cerrahi girişime bağlı komplikasyon görülmedi. Ortalama 3,7 yıllık (1-7 yıl) takip süresinde 6 olgu ilerleyici primer hastalık nedeniyle kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı tümörlerinde akciğer metastazları başvuru sırasında ve/veya takipte görülebilir. Cerrahi tedavisinde sınırlı rezeksiyon yeterli görünmektedir. Torakotomi bu olgularda tüm lezyonların değerlendirilmesini sağlamaktadır ve güvenle uygulanmaktadır. Radyolojik incelemeler tümör metastazını desteklese de kesin tanı patolojik inceleme ile konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: akciğer, çocuk, metastazektomi, tümör

Rahşan Özcan, Ayşe Karagöz, Ebru Gökdemir, Pınar Kendigelen, Tiraje Celkan, Ibrahim Adaletli, Osman F. Şenyüz, Gonca T. Tekant. Surgical Approach to the Lung Metastasis of Childhood Tumors. Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(4): 131-134

Corresponding Author: Rahşan Özcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale