E-ISSN 2757-8062
Volume : 51 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Comparison Use of Interacameral Cefuroksim of Moxifloxacin for Prophylaxis of Postoperative Endophthalmitis [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 212-215 | DOI: 10.16948/zktipb.855520

Comparison Use of Interacameral Cefuroksim of Moxifloxacin for Prophylaxis of Postoperative Endophthalmitis

Gökhan Çelik1, Hüseyin Sanisoğlu2
1SBU, Zeynep Kamil Maternity and Pediatrics I Suam, Istanbul, Turkey
2Free, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare postoperative visual acuity (VA), intraocular pressure (IOP), endothelial cell density and anterior chamber cell numbers of patients who received either intracameral cefuroxime or moxifloxacin at the end of cataract surgery.
METHODS: Fifty five eyes of 42 patients who underwent cataract surgery between March 2008 and March 2009 in the Eye Clinic of Haydarpasa Numune Education and Research Hospital were included in the study. Eyes that received intracameral cefuroxime or moxifloxacin at the end of cataract surgery were evaluated. Preoperative and postoperative VA, IOP values, endothelial cell density and anterior chamber cell numbers of the patients were recorded.
RESULTS: Twenty of the patients were male and 22 of them were female. Their average age was 52.18 ± 4.25 years. Mean age of first (cefuroxime) and second (moxifloxacin) group patients was 43.34 ± 7.19 and 60.1 ± 4.72 years respectively. While there was 26 eyes of 21 patients in the first group, 29 eyes of 21 patients were in the second group.. No statistically significant difference was found in both groups regarding age, pre- and postoperative VA and IOP values, endothelial cell density, anterior chamber cell amount and follow-up time (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no significant difference in postoperative VA, IOP, anterior chamber cell count and endothelial cell density between patients who received cefuroxime and moxifloxacin to the anterior chamber at end of cataract surgery for endophthalmitis prophylaxis.

Keywords: ndophthalmitis prophylaxis, cataract surgery, intracameral antibiotics

Katarakt Cerrahisi Sonrası Endoftalmiyi Önlemede Ön Kamaraya Sefuroksim İle Moksifloksasin Uygulamasının Karşılaştırılması

Gökhan Çelik1, Hüseyin Sanisoğlu2
1SBÜ, Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları SUAM, İstanbul, Türkiye
2Serbest, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Katarakt cerrahisi bitiminde ön kamaraya sefuroksim ve moksifloksasin verilen olguların ameliyat sonrası dönemde görme keskinliklerini (GK), göz içi basınç değerlerini (GB), endotel hücre sayılarını ve ön kamara hücre sayılarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kapsamında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği’nde Mart 2008-Mart 2009 tarihleri arasında katarakt cerrahisi gerçekleştirilen ve ameliyat sonrasında göz içerisine sefuroksim veya moksifloksasin verilen 42 hastanın 55 gözü değerlendirilmiştir. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası görme keskinlikleri, göz içi basınç değerleri, endotel hücre sayıları ve ön kamara hücre sayıları kaydedilmiştir.
BULGULAR: Hastaların 20’si erkek 22’si kadındı. yaş ortalamaları 52.18±4.25 idi. Birinci ve İkinci grup hastaların yaş ort. sırasıyla 43.34±7.19 ve 60.1±4.72idi. Birinci grupta 21 hastanın 26 gözü, ikinci grupta 21 hastanın 29 gözü değerlendirildi. Her iki grupta yaş, takip süresi, ameliyat öncesi ve sonrası GK ve GİB değerleri, endotel hücre sayısı, ön kamara hücre miktarı ve takip süresi açısından istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endoftalmi profilaksisi için katarakt ameliyatı sonrası ön kamaraya sefuroksim ve moksifloksasin verilen hastalar arasında ameliyat sonrası GK, GİB, ön kamara hücre sayısı ve endoteli hücre sayıları açısından anlamlı fark gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: endoftalmi profilaksisi, katarakt cerrahisi, intrakamaral antibiyotik

Gökhan Çelik, Hüseyin Sanisoğlu. Comparison Use of Interacameral Cefuroksim of Moxifloxacin for Prophylaxis of Postoperative Endophthalmitis. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 212-215

Corresponding Author: Gökhan Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale