E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 2 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Nekrotizan Enterokolit Olgularında Erken Drenajın Sağkalıma Etkisi [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 83-88

Nekrotizan Enterokolit Olgularında Erken Drenajın Sağkalıma Etkisi

N Gülçin, Ayşenur Cerrah Celayir, C Şahin, G Kurt, O Bosnalı, S Moralıoğlu
Zeynep Kamil Women's and Children's Diseases Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Necrotizing enterocolitis (NEC) is one of the major causes of morbidity and mortality in premature and/or newborn intensive care units. The aim of this study was to compare the mortality rates of operated NEC cases according to the surgical method at our institution.
METHODS: 73 cases (34 male, 39 female) operated at our institution between January 2006 and January 2011, were divided into two main groups. Group A (n=37); penrose-drain placement with local-anesthesia, abdominal irrigation, late abdominal exploration, Group B (n=36); early abdominal exploration. Results were reviewed prospectively. Mortality rates were determined according to the surgical approach.
RESULTS: In group A, cases which showing clinical improvement were operated. Of the 37 cases, 7 cases died before abdominal exploration, 1 case survived without operation. Mean birth weight was 1597 gr (616gr-3400gr), mean gestational age was 29,7 weeks (24-40 weeks), and survival rate was 38% (n=14) in group A. In group B, all cases were operated in early period after having fluid and electrolyte resuscitation. Mean birth weight was 1448 g (390g-3500g), mean gestational age was 30.5 weeks (23-40 weeks), and survival rate was 69% (n=25) in group B.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, mean birth weights and mean gestational ages were similar in both group A and B. However, mortality rates were high in group A. In Grade 2b and more NEC cases, early surgical intervention when the diagnosis has been established is advisable. However, in cases with severe NEC, abdominal drainage to and delayed surgery may improve survival rates.

Keywords: Necrotizing enterocolitis (NEC), treatment of Necrotizing enterocolitis, primary peritoneal drainage

Nekrotizan Enterokolit Olgularında Erken Drenajın Sağkalıma Etkisi

N Gülçin, Ayşenur Cerrah Celayir, C Şahin, G Kurt, O Bosnalı, S Moralıoğlu
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Nekrotizan enterokolit (NEK), yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde mortalite ile morbiditenin önde gelen sebeplerindendir. Çalışmamızda
NEK tanısıyla kliniğimizde opere edilmiş olguların, seçilen cerrahi yönteme göre morbidite ve mortalitelerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2006-Ocak 2011 yılları arasında, Bell Evre IIb ve üzeri NEK tanısı konulan ve cerrahi müdahale yapılan 34’ü erkek, 39’u kız olmak üzere toplam 73 yenidoğanda ileriye dönük olarak yapılan bu çalışmada olgular; trombosit düzeyi düşük, dolaşımı bozulmuş ve idrar çıkışı azalmış olması dolayısıyla lokal anestezi ile drenaj sonrası geç opere edilmesi planlanan olgular (A Grubu, n=37), genel anestezi ile doğrudan laparotomi yapılan olgular (B Grubu, n=36) olarak iki gruba ayırıldı. Olguların uygulanan takip ve tedavi şekline göre morbidite ve mortalite oranları karşılaştırıldı
BULGULAR: A grubundaki olguların, ortalama ağırlıkları 1597 gr (616gr-3400 gr), ortalama gestasyonel yaşları 29,7 hafta (24-40 hf ), ve sağkalım
oranı %38 (n=14) olarak saptandı. Olgulardan 7’si drenajdan sonra opere edilemeden kaybedildi, bir olgu opere edilmeden şifa ile taburcu edildi. B grubundaki olgular sıvı ve elektrolit replasmanları sonrası doğrudan opere edildiler. Bu grupta olguların ortalama ağırlıkları 1448 gr (390gr-3500gr), ortalama gestasyonel yaşları 30.5 hafta (23-40 hafta), ve sağkalım oranı %69 (n=25) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda erken drenaj sonrası cerrahi tedavi ve doğrudan cerrahi yapılan olguların ortalama gestasyonel yaşları ve doğum ağırlıkları benzer olmasına rağmen, drenaj sonrası cerrahi yapılan olguların mortalite oranlarının daha yüksek olduğu saptandı. NEK olgularının cerrahi endikasyon konulduktan sonra gecikmeden opere edilmesi gerektiği; ancak genel durumu bozuk olgularda cerrahi operasyona hazırlık ve zaman kazanmak açısından lokal drenaj yapılmasının,sağkalım oranları üzerinde olumlu etkisi olabileceği düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan enterokolit (NEK), NEK tedavisi, peritoneal drenaj

N Gülçin, Ayşenur Cerrah Celayir, C Şahin, G Kurt, O Bosnalı, S Moralıoğlu. Nekrotizan Enterokolit Olgularında Erken Drenajın Sağkalıma Etkisi. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(2): 83-88

Corresponding Author: Ayşenur Cerrah Celayir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale