E-ISSN 2757-8062
Volume : 51 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
First Trimester Intracranial Translucency Nomogram in Singleton Pregnancies [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 5-8 | DOI: 10.16948/zktipb.685282

First Trimester Intracranial Translucency Nomogram in Singleton Pregnancies

Fatih Şanlıkan, Resul Arısoy, Koray Özbay, Altuğ Semiz
Memorial Şişli Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Our aim was to create an intracranial translucency (IT) nomogram for the 11-14 weeks of gestation and to evaluate the relationships between IT measurements and gestational days, crown rump length and biparietal diameter
METHODS: 119 singleton pregnant women who applied to our clinic in the first trimester were included in the study. The IT of the fetuses were evaluated and the relationship between IT measurements and gestational day, crown rump length (CRL) and biparietal diameter (BPD) was investigated.
RESULTS: We determined the mean values for gestational day, CRL, BPD and IT as 86.6 ± 4.9 days, 61.6 ± 7.2 mm, 20.7 ± 2.3 mm1.7 ± 0.3 mm, respectively. After then an IT nomogram was formed according to pregnancy days for the11-14gestational weeks. Linear regression analysis revealed a weak positive correlation between IT and gestational day, CRL and BPD (r= 0.30, r2= 0.0899, r2= 0.0815, respectively).The 50th percentile value of IT was determined as 1.5 mm, 1.7 mm and 1.8 mm for 11 weeks 0-6 days, 12 weeks 0-6 days and 13 weeks 0-6 days, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IT can be easily measured simultaneously while performing nuchal translucency measurements in the first trimester, which can be useful in detecting central nervous system anomalies. The results of our study showed that IT increased linearly with advancing gestational weeks and correlated with gestational days, CRL and BPD, in accordance with the literature. The IT nomogram we obtained can be useful in evaluating our own population.

Keywords: intracranial translucency, first trimester, nomogram

Tekiz Gebeliklerde Birinci Trimester İntrakranial Translusensi Nomogramı

Fatih Şanlıkan, Resul Arısoy, Koray Özbay, Altuğ Semiz
Memorial Şişli Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 11-14. gebelik haftaları için intrakranial translusensi (IT) nomogramı oluşturulması ve IT ölçümlerinin gebelik günleri, baş popo mesafesi ve bipariyatel çap ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimize başvuran birinci trimester’deki 119 tekiz gebe çalışmaya dâhil edildi, bu gebelerde fetüslerin IT genişliği değerlendirilip gebelik günü, baş popo mesafesi (CRL) ve bipariyatel çap (BPD)ile olan ilişkisi araştırıldı. Yapısal veya kromozomal anomali saptanan fetüsler ve çoğul gebelikler çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda ortalama gebelik günü 86,6 ± 4,9, CRL 61,6 ± 7,2 mm, BPD 20,7 ± 2,3 mm, IT genişliği 1,7 ± 0,3 mm olarak tespit edildi. 11-14. gebelik haftaları için gebelik günlerine göre IT nomogramı oluşturuldu. Lineer regresyon analizinde IT ile gebelik günü, CRL ve BPD arasında zayıf pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla r=0.30, r2=0,0899, r2 =0,0815). IT genişliğinin 50.persentil değeri 11 hafta 0-6 gün, 12 hafta 0-6 gün ve 13 hafta 0-6 gün için sırasıyla 1,5 mm, 1,7 mm ve 1,8 mm olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci trimesterde nuchal tranlusensi ölçümleri yapılırken eş zamanlı olarak kolaylıkla ölçülebilen IT, santral sinir sistemi anomalilerinin saptanmasında faydalı olabilen bir ölçümdür. Çalışmamızın sonuçları literatürü destekleyecek şekilde, IT’nin ilerleyen gebelik haftalarıyla beraber lineer olarak arttığını ve gebelik günleri, CRL ve BPD ile korele olduğunu göstermiştir. Elde ettiğimiz IT nomogramı kendi popülasyonumuzun değerlendirilmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: intrakranial translusensi, birinci trimester, nomogram

Fatih Şanlıkan, Resul Arısoy, Koray Özbay, Altuğ Semiz. First Trimester Intracranial Translucency Nomogram in Singleton Pregnancies. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 5-8

Corresponding Author: Fatih Şanlıkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale