E-ISSN 2757-8062
Volume : 43 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Primer Konjenital Glokomda Trabekülotomi ile Kombine Mitomisinli Trabekülektomi Sonuçlarımız [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 69-73

Primer Konjenital Glokomda Trabekülotomi ile Kombine Mitomisinli Trabekülektomi Sonuçlarımız

Serhat Imamoğlu1, Mehmet Şahin Sevim1, Gökhan Pekel2, Hüseyin Avni Sanisoğlu1
1Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Ophthalmology Department, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the effectiveness of combined trabeculotomy-trabeculectomy with mitomycin C for primary congenital glaucoma
METHODS: The medical records of 7 patients’ 13 eyes with primary congenital glaucoma who had combined trabeculotomy-trabeculectomy with mitomycin C were reviewed. SPSS 15.0 software for Windows® was used for statistical analysis. Preoperative and postoperative intraocular pressures were compared with Wilcoxon signed rank test.
RESULTS: Thirteen eyes of 7 (4 male, 3 female; mean age 30.6 ± 22.4 months) patients who was operated between June 2006- May 2012 were included into the study. The mean time of first presantation was 2.6 ± 1.1 (1-4) months, whereas the mean time of first surgery was 5.3 ± 4.0 (1-12) months. Six patients had bilateral disease. Mean follow-up time was 25.9 ± 22.6 (1-54) months. Mean corneal horizontal diameter was 13.4 ± 0.9 (12-15) mm. Corneal edema was found in 53 % of the patients. The surgical success rate (intraocular pressure < 21 mm Hg) of eyes with combined surgery alone was 53.8 %, however this ratio was incresed to 76.9 % when additional surgeries were performed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even though combined trabeculotomy- trabeculectomy with mitomycin C is an effective surgical option for primary congenital glaucoma, the surgical success rate is increased with additional surgeries

Keywords: Primary Congenital Glaucoma, Trabeculotomy, trabeculectomy with mitomycin C

Primer Konjenital Glokomda Trabekülotomi ile Kombine Mitomisinli Trabekülektomi Sonuçlarımız

Serhat Imamoğlu1, Mehmet Şahin Sevim1, Gökhan Pekel2, Hüseyin Avni Sanisoğlu1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Oftalmoloji bölümü, Denizli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer konjenital glokomlu çocuklarda trabekülotomi ile kombine mitomisinli trabekülektomi ameliyatının etkinliğinin değerlendirilmesidir
YÖNTEM ve GEREÇLER: 3 Primer konjenital glokom tanısı ile trabekülotomi ile kombine mitomisinli trabekülektomi ameliyatı uygulanan 7 hastanın 13 gözünün kayıtları retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 yazılım programı kullanıldı. Preoperatif ve postoperatif göz içi basıncı değerleri Wilcoxon ilişkili iki örneklem testi ile kıyaslandı.
BULGULAR: Haziran 2006-Mayıs 2012 tarihleri arasında opere edilen 7 hastanın (4 erkek, 3 kız; yaş ortalaması 30,6 ± 22,4 ay) 13 gözü çalışmaya alındı. İlk tanı yaşı 2,6 ± 1,1 (1-4) ay ve ilk cerrahi uygulama yaşı 5,3 ± 4,0 (1-12) ay idi. Yedi olgunun 6’sının hastalığı bilateral idi. Ortalama takip süresi 25,9 ± 22,6 (1-54) ay olarak saptandı. Preoperatif ortalama horizontal kornea çapı 13,4 ± 0,9 (12-15) mm idi. Hastaların %53’ünde kornea ödemi mevcuttu. Kombine cerrahi uygulanan gözlerin % 53,8’inde (7 göz) cerrahi başarı (göz içi basıncı < 21 mm Hg) sağlanırken bu oran ek cerrahiler ile % 76,9’a (10 göz) çıktı. Bir hastada prefitizis bulbi gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Primer konjenital glokom tedavisinde trabekülotomi ile kombine mitomisinli trabekülektomi etkin bir cerrahi olmasına rağmen, ek glokom cerrahileri ile başarı oranları daha da yükselmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primer konjenital glokom, trabekülotomi, mitomisinli trabekülektomi

Serhat Imamoğlu, Mehmet Şahin Sevim, Gökhan Pekel, Hüseyin Avni Sanisoğlu. Primer Konjenital Glokomda Trabekülotomi ile Kombine Mitomisinli Trabekülektomi Sonuçlarımız. Zeynep Kamil Med J. 2012; 43(2): 69-73

Corresponding Author: Serhat Imamoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale