E-ISSN 2757-8062
Volume : 50 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Comparison of Estrogen and Progesterone Receptors in Endometrial Polyps and Normal Endometrium [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 13-16 | DOI: 10.16948/zktipb.392542

Comparison of Estrogen and Progesterone Receptors in Endometrial Polyps and Normal Endometrium

Şahin Yüksek, Önder Sakin, Bülent Kars, Muzaffer Seyhan Çıkman, Ali Doğukan Anğın, Engin Ersin Şimşek
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The pathogenesis of endometrial polyps is still unknown. Our aim in this research is to examine steroid receptors in endometrial polyps.
METHODS: This study immunohistochemically stained estrogen and progesterone receptors of both polyp and intact endometrium tissues of 28 patients who underwent hysteroscopic polypectomy between February 2008 and December 2011 in our hospital.
RESULTS: The coloring scores were recorded as 3 positive for strong dyes, 2 positive for medium dyes and 1 positive for weak dyes. In endometrial polyp gland estrogen receptors were weak in 1 (3.6%) patient and strong in 17 (60.7%) patient. In the stroma, 5 (17.9%) patients were weak and 12 (52.8%) patients were strongly stained. The endometrial tissues adjacent to the polyp 13 (46.4%) patients were weak and 5 (17.6%) patients were strong stained. In the stroma, 14 (50.0%) patients were weak and 3 (10.7%) patients were strongly stained.Progesterone receptors did not show weak staining on the endometrial polyp gland. Strong staining was observed in 27 patients (96.4%). There was no weak staining in stroma. Strong staining was observed in 25 patients (89.3%). The gland of the endometrial tissue adjacent to polyp; 4 (14.3%) patients weak, 18 (64.3%) moderate, and 6 (21.4%) patients were strong stained. In the stroma, 3 (10.7%) patients weak, 18 (64.3%) patients moderate and 7 (%25.0) patients were strongly stained.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings support the importance of steroid receptors on the development of endometrial polyps. Therapeutic treatments for these receptors may be useful in preventing the development of polyps, as well as in treatment and prevention of complaints.

Keywords: polyps, estrogen receptor, progesterone receptor

Endometrial Polipler ile Normal Endometriumda Estrogen ve Progesteron Reseptörlerinin Karşılaştırılması

Şahin Yüksek, Önder Sakin, Bülent Kars, Muzaffer Seyhan Çıkman, Ali Doğukan Anğın, Engin Ersin Şimşek
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometrial poliplerin patogenezi halen tam olarak bilinmemektedir. Bu araştırmada amacımız endometrial poliplerdeki steroid reseptörlerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmada Şubat 2008 ile Aralık 2011 tarihleri arasında hastanemizde histeroskopik polipektomi yapılan 28 hastanın poliplerine ve sağlam endometrium dokularına ait östrojen ve progesteron reseptörleri immunohistokimyasal olarak boyandı. Boyanma skorları kuvvetli boyananlar için 3 pozitif, orta boyananlar için 2 pozitif ve zayıf boyananlar için 1 pozitif olarak kaydedildi.
BULGULAR: Östrojen reseptörleri endometriyal polip glandında 1 (%3.6) hastada zayıf, 17 (%60.7) hastada kuvvetli boyandı. Stromasında ise 5 (%17.9) hastada zayıf, 12 (%52.8) hastada kuvvetli olarak boyandı. Polipin hemen yanındaki endometrial dokunun glandında 13 (%46.4) hastada zayıf, 5 (%17.6) hastada kuvvetli boyandı. Stromasında ise 14 (%50.0) hastada zayıf, 3 (%10.7) hastada kuvvetli boyandı. Progesteron reseptörleri için endometriyal polip glandında zayıf boyanma olmadı. Kuvvetli boyanma 27 (%96.4) hastada görüldü. Stromasında da zayıf boyanma olmadı. Kuvvetli boyanma 25 (%89.3) hastada görüldü. Endometriyal polipin hemen yanındaki endometrium dokusunun glandında 4 (%14.3) hastada zayıf, 18 (%64.3) hastada orta, 6 (%21.4) hastada kuvvetli boyandı. Stromasında ise 3 (%10.7) hastada zayıf, 18 (%64.3) hastada orta, 7 (%25.0) hastada kuvvetli boyandı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız steroid reseptörlerinin endometrial poliplerin gelişimi üzerine olan önemini destekler niteliktedir. Bu reseptörlere yönelik geliştirilecek tedaviler hem poliplerin gelişiminin önlenmesinde, hem tedavisinde, hem de sebep olduğu şikâyetlerin engellenmesinde faydalı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: polipler, östrojen reseptörü, progesteron reseptörü

Şahin Yüksek, Önder Sakin, Bülent Kars, Muzaffer Seyhan Çıkman, Ali Doğukan Anğın, Engin Ersin Şimşek. Comparison of Estrogen and Progesterone Receptors in Endometrial Polyps and Normal Endometrium. Zeynep Kamil Med J. 2019; 50(1): 13-16

Corresponding Author: Önder Sakin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale