E-ISSN 2757-8062
Volume : 51 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
A Retrospective Analysis of Gestational Trophoblastic Diseases: Our Midterm Results [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 1-4 | DOI: 10.16948/zktipb.656568

A Retrospective Analysis of Gestational Trophoblastic Diseases: Our Midterm Results

Gülten Özgen, Gültekin Adanas
Bursa Training and Research Hospital, Obstetrics and Pediatrics, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the frequency and type of gestational trophoblastic disease (GTD) and to evaluate clinical parameters associated with GTD.
METHODS: Between January 2016 and June 2019, a total of 90 patients who were diagnosed with GTH and treated in the inpatient setting were included. Patient data were retrospectively analyzed using medical records and database. Sociodemographic and clinical characteristics of the patients, laboratory test results before and after vacuum curettage, and pathology results were recorded.
RESULTS: Throughout the study, the number of deliveries was 45,000. The incidence of GTD was 2/1000 live births. Of 90 patients, 69 (76,7%) had partial, 21 (23,3%) had complete, and 1 (%1,1) had choriocarcinoma after partial molar pregnancy. Clinical diagnoses were molar pregnancy in 36% (n=32) and fetal anomaly in 1,1% (n=1) of the patients. There was no significant difference in the laboratory and clinical characteristics between the patients with partial and complete molar pregnancy. However, the mean β-hCG level was statistically significantly higher in complete molar pregnancies before curettage (p=0,088). The highest mean β-hCG level was 46014,66mIU/ mL in partial mole and 76292,26 mIU/mL in complete mole. The youngest maternal age was 14 years and the oldest maternal age was 47 years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study results suggest that, although rare, patients with GTD must be informed about the β-hCG measurements on a regular basis following curettage, as the disease has the potential of malignant transformation, and be enlightened about life-threatening potential of GTD in the absence of regular follow-up.

Keywords: gestational trophoblastic disease, pregnancy, hydatidiform mole, incidence

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların Kliniğimizde Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Orta Dönem Sonuçlarımız

Gülten Özgen, Gültekin Adanas
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, gestasyonel trofoblastik hastalığın (GTH) sıklığını ve tiplerini belirlemek ve klinik parametreler ile olan ilişkisini değerlendirmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum kliniğine Ocak 2016 ile Haziran 2019 tarihleri arasında yatırılarak tedavi edilen ve GTH tanısı alan 90 hasta dahil edildi.Hasta bilgileri hasta dosyaları ve bilgisayar kayıtları kullanılarak, retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri, vakum küretaj öncesi ve sonrası laboratuvar test sonuçları ve patoloji sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışma süresince gerçekleşen toplam doğum sayısı 45,000 idi. Gestasyonel trofoblastik hastalık insidansı 2/1000 doğum olarak tespit edildi. Doksan hastanın 69’unda parsiyel (%76,7) ve 21’inde (%23,3) komplet mol ve 1 hastada (%1,1) parsiyel mol sonrası koryokarsinom gelişti.Klinik tanı hastaların %36’sında (n=32) mol ve %1,1’inde (n=1) fetal anomali olarak değerlendirildi. Laboratuvar ve klinik bulgular açısından parsiyel ve komplet mol gebelik geçiren hastalar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü. Ancak komplet mol gebeliklerde küretaj öncesi ortalama β-hCG değeri istatistiksel olarak yüksek saptandı(p=0,088). Parsiyel molde en yüksek ortalama β-hCGdeğeri 46014,66mIU/mL iken,komplet molde bu değer 76292,26 mIU/mL olarak bulundu. Hastalarda en küçük gebelik yaşı 14 yıl, en yüksek gebelik yaşı ise 47 yıl olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçlarımıza göre, nadir olsa da,malign olma ihtimalini taşıyan GTH tanısı olan hastalar küretaj sonrasında β-hCG takiplerinin yapılması hususunda bilgilendirilmeli ve herhangi bir takip yapılmaması halinde hayati tehlike oluşturabileceği açıklanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: gestasyonel trofoblastik hastalık, gebelik, hidatiform mol, insidans

Gülten Özgen, Gültekin Adanas. A Retrospective Analysis of Gestational Trophoblastic Diseases: Our Midterm Results. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(1): 1-4

Corresponding Author: Gültekin Adanas, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale