E-ISSN 2757-8062
Volume : 48 Issue : 3 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
According to The Data of Our Hospital, The Rates of Abnormal Cervical Smear, Preinvasive Cervical Lesions and Cervical Cancer, Changes In The Years [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(3): 73-79 | DOI: 10.16948/zktipb.289616

According to The Data of Our Hospital, The Rates of Abnormal Cervical Smear, Preinvasive Cervical Lesions and Cervical Cancer, Changes In The Years

Çiğdem Yayla Abide, Ahter Tanay Tayyar, Ateş Karateke
Zeynep Kamil Gynecology and Child Diseases Training and Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: This epidemiological study is aimed to investigate the rate of abnormal smear findings and the success rate of
smear screening test in diagnosing the pre-invasive cervical pathologies by years. It was also investigated if the diagnosis of pre-invasive pathology helps the cervical cancer rate to decrease or not. Furthermore; we aimed to contribute to the epidemiological database in Turkey.
METHODS: This study was designed as a retrospective cohort study. A total of 36822 smear samples of patients aged between 18-70 who were admitted to obstetrics and gynecology department of Zeynep Kamil Gynecology, Obstetrics and Pediatrics Research and Teaching Hospital between January 1, 2005 and December 31, 2009; and the smear samples which were referred to our hospital with the diagnosis of abnormal smear findings were included in this study
RESULTS: There was a statistically significant relationship between the rate of the abnormal smear findings and years
(p<0.01). Abnormal smear rate was found as significantly increased in the year of 2008. There was a statistically significant increase in ACTUS (atypical squamous cells of undetermined significance) rate by years (p<0.01). There was a significant negative correlation between years and rate of HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion) (p<0.01). There was a statistically significant relationship between LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) and HSIL in patients with abnormal smear findings by years (p<0.05). The number of cervical biopsies performed based on abnormal smear findings and ECC (endocervical curettage) were found
as significantly different by years (p<0.01). It was observed that CIN (cervical intraepithelial neoplasia) 1 and CIN3 significantly
increased by years (p<0.01). A statistically significant negative correlation was found between the rate of preinvasive lesions and rate of cancer presence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We can conclude that paying attention in cervical cancer screening tests resulted in an increase of cervical epithelial abnormality diagnosis. We assert that this result will lead to a decrease in the presence of cervical cancers.

Keywords: smear, cervical cancer, epidemiology

Hastanemiz Verilerine Göre Anormal Servikal Smear, Preinvaziv Servikal Patoloji ve Servikal Kanser Oranlarının Yıllara Göre Değişimi

Çiğdem Yayla Abide, Ahter Tanay Tayyar, Ateş Karateke
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hastanemizdeki anormal servikal smear ve smearın preinvaziv servikal patoloji yakalama oranlarının yıllara göre azalıp azalmadığının, servikal kanser oranının, preinvaziv hastalık yakalama oranına bağlı olarak azalıp azalmadığının araştırıldığı epidemiyolojik bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışmadaki diğer bir amacımız Türkiye’de ki epidemiyolojik verilere katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma retrospektif kohort bir çalışma olarak planlandı. Çalışmaya 01 Ocak 2005 ve 31 Aralık 2009 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran 18-70 yaş arasındaki hastalardan alınan servikal smearler, anormal smear sonucunda alınan ve dış merkezden hastanemize anormal smear sonucu ile refere edilen toplam 36.822 servikal smear incelendi.
BULGULAR: Yıllara göre anormal smear dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,01); 2008 yılında anormal smear görülme oranı diğer yıllardan anlamlı şekilde yüksektir. Anormal smear görülen olgularda ASCUS (önemi bilinmeyen atipik skuamöz hücreler) dağılımları yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseliş göstermektedir (p<0,01). HSIL ( yüksek gradeli skuamöz epitel lezyonu) dağılımları arasında yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş görülmektedir (p<0,01). Anormal smear görülen olgularda yıllara göre LSIL ( düşük gradeli skuamöz epitel lezyonu) ve HSIL dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı
değişim görülmektedir (p<0,05). Yıllara göre anormal servikal smear sonucunda alınan servikal biyopsi ve ECC (endoservikal
küretaj) sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,01). Alınan biyopsiler içerisinde; CIN (Servikal intraepitelyal neoplazi) 1 ve CIN 3 dağılımları yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı yükseliş göstermektedir (p<0,01). preinvaziv lezyon oranları ile Ca oranları arasında negatif yönde (preinvaziv lezyon oranı artarken kanser oranı azalmakta) istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Servikal kanser tarama programlarının daha etkin bir şekilde yapılmasının, yıllar içersinde servikal epitelyal anormallik yakalama oranlarımıza artış şeklinde yansıdığını izledik. Bu artışın da ileride servikal kanser yakalama oranlarında azalma sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: smear, serviks kanseri, epidemiyoloji

Çiğdem Yayla Abide, Ahter Tanay Tayyar, Ateş Karateke. According to The Data of Our Hospital, The Rates of Abnormal Cervical Smear, Preinvasive Cervical Lesions and Cervical Cancer, Changes In The Years. Zeynep Kamil Med J. 2017; 48(3): 73-79

Corresponding Author: Ahter Tanay Tayyar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale