E-ISSN 2757-8062
Volume : 47 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
The Assessment of the Diagnostic Values of Hysterosalpingography and Transvaginal Ultrasonography in Primary and Secondary Infertile Patients Undergoing Hysteroscopy [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2016; 47(1): 1-5 | DOI: 10.16948/zktb.08928

The Assessment of the Diagnostic Values of Hysterosalpingography and Transvaginal Ultrasonography in Primary and Secondary Infertile Patients Undergoing Hysteroscopy

Gülhan Özüm1, Özkan Özdamar2, Ismet Gün3, Kenan Sofuoğlu1, Tayfun Kutlu1, Gülden Tunalı4
1Zeynep Kamil Gynecology and Child Diseases Educ. and Res. Hospital, Women
2Gölcük Military Hospital Chief Medical Officer
3Gata Haydarpaşa Training Hospital, Department of Gynecology and Obstetrics
4Zeynep Kamil Women and Child Diseases Training and Research Hospital, ÜYTEM Unit

INTRODUCTION: To calculate sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of transvaginal sonography
(TVS) and hysterosalpingography (HSG) in the detection of intrauterine lesions, assuming hysteroscopy (H/S) and pathology results as gold standart, and to investigate the prevalance of intrauterine pathologies in primary and secondary infertile IVF patients who underwent H/S.
METHODS: TThe present is a prospective cross-sectional study conducted with a total of 227 primary (Group 1) and secondary (Group 2) infertile patients who admitted to the Infertility and IVF clinic of Zeynep Kamil Training and Research Hospital between January and August 2013 and who underwent H/S. The procedure was performed in those with suspected intrauterine abnormalities or with two or more IVF failure. Primary outcome was to determine the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of TVS and HSG, assuming H/S as the gold standart test, in the detection of intrauterine abnormalities in primary and secondary infertile patient groups. Secondary outcome was to assess the prevalance of intrauterine pathologies based on the H/S results.
RESULTS: Sensitivity, specificity, PPV and NPV of TVS in the detection of intrauterine abnormalities in Group 1 were 71%, 47%, 34% and 81%, respectively (p=0.042) and in Group 2 specificity and PPV were 69% and 16%, respectively (p=0.35) while in total patient group 72%,
49%, 33% and 84% (p=0.014). Measurement parameters of HSG in Group 1 were 57%, 46%, 74% and 29%, respectively (p=0.75) while in Group 2 60%, 36%, 71% and 25% (p=1) and in total patient group 55%, 48%, 74% and 28% (p=0.8). In H/S, 56.25% of patients with primary infertility and 36.8% of patients with secondary infertility were detected to have intrauterine abnormalities.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In detecting intrauterine abnormalities, TVS and HSG have similar sensitivity and spesificity values. However, NPV of TVS and PPV of HSG are higher. Use of TVS in the detection of intrauterine lesions as a diagnostic tool in total patient and primary infertile groups is statistically significant.

Keywords: Transvaginal ultrasonography, hysterosalpingography, hysteroscopy, infertility

Histeroskopi Yapılan Primer ve Sekonder İnfertil Hastalarda Histerosalpingografi ve Transvaginal Ultrasonografinin Tanısal Değerinin İncelenmesi

Gülhan Özüm1, Özkan Özdamar2, Ismet Gün3, Kenan Sofuoğlu1, Tayfun Kutlu1, Gülden Tunalı4
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğt. ve Arş. Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Servisi, ÜYTEM Ünitesi
2Gölcük Asker Hastanesi Baştabipliği
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum AD
4Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ÜYTEM Ünitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Histeroskopi (H/S) yapılan primer ve sekonder infertil IVF hastalarında, intrauterin patolojilerin saptanmasında
H/S ve patoloji sonuçlarını altın standart kabul ederek; transvajinal ultrasonografi (TVS) ve histerosalpingografinin (HSG) sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerlerini hesaplamak ve intrauterin patolojilerin bu gruplardaki sıklığını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi infertilite ve tüp bebek polikliniğine Ocak - Ağustos 2013 tarihleri arasında başvuran ve H/S yapılan, primer (Grup 1) ve sekonder (Grup 2) infertil 227 hasta ile yapılmış prospektif kesitsel tarzda bir çalışmadır.
H/S, TVS ve/veya HSG’de patolojiden şüphelenilen ya da iki IVF başarısızlığı olan hastalara yapıldı. Çalışmanın birincil sonucu, H/S gold standart kabul edilerek TVS ve HSG’nin primer ve sekonder infertil hasta gruplarında uterin patolojileri saptamadaki spesifite,
sensitivite, pozitif prediktif değer (PPD) ve negatif prediktif değerlerinin (NPD) hesaplanması ve ikincil sonucu, gruplarda H/S sonuçlarına göre intrauterin patoloji sıklığının belirlenmesidir.
BULGULAR: TVS ve HSG intrauterin patolojileri yakalamada birbirlerine yakın sensitivite ve spesiviteye sahiptir. Fakat TVS’nin NPD, HSG’nin ise PPD daha yüksektir. Total grup ve primer infertil grupta intrauterin lezyonların tanınmasında TVS’nin tanısal bir araç olarak kullanımı istatistiksel olarak anlamlıdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Grup 1’de intrauterin patolojilerin tespit edilmesinde TVS’nin sensitivite, spesifite, PPD ve NPD değerleri
sırasıyla %71, %47, %34 ve %81 (p=0.042) ve Grup 2’de spesifite %69 ve PPD’si %16 (p=0.35) iken total hasta grubunda sırasıyla %72, %49, %33 ve %84 idi (p=0.014). Grup 1’de uterin patolojilerin saptamasında HSG’nin ölçüm parametreleri sırasıyla %57, %46,
%74 ve %29 (p=0.75) iken, Grup 2’de %60, %36, %71, %25 (p=1) ve total grupta %55, %48, %74, %28 (p=0.8) idi. H/S’de primer infertil hastaların %56,25’inde ve sekonder infertil hastaların %36,8’inde intrauterin patolojilere rastlandı.

Anahtar Kelimeler: transvaginal ultrasonografi, histerosalpingografi, histeroskopi, infertilite

Gülhan Özüm, Özkan Özdamar, Ismet Gün, Kenan Sofuoğlu, Tayfun Kutlu, Gülden Tunalı. The Assessment of the Diagnostic Values of Hysterosalpingography and Transvaginal Ultrasonography in Primary and Secondary Infertile Patients Undergoing Hysteroscopy. Zeynep Kamil Med J. 2016; 47(1): 1-5

Corresponding Author: Özkan Özdamar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale