E-ISSN 2757-8062
Volume : 45 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
The Impact of the Fetal Gender on Ultrasonographic Fetal Biometric Parameters [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(2): 55-60

The Impact of the Fetal Gender on Ultrasonographic Fetal Biometric Parameters

Murat Muhcu, Özkan Özdamar, Ismet Gün, Okan Özden, Ercüment Müngen, Vedat Akay
GATA Haydarpaşa Training Hospital, Gynecology and Obstetrics Service

INTRODUCTION: One of the most important parameters to assess the fetal well-being status is fetal weight. It has been known that fetal weight is effected by many characteristics such as maternal weight, stature, smoking habit, parity and ethnicity in addition to fetal gender. In the present study our aim was to assess whether fetal gender had any impact on ultrasonographic BPD, HC, AC, FL and EFW measurements in low-risk singleton pregnancies.
METHODS: Fetal ultrasonographic measurements were made on the 15-22, 23-26, 27-30, 31-34, 35-38 and 39-40th weeks of gestation seperately
and EFWs were calculated. It was evaluated whether any significant difference existed between the two genders on these gestational weeks. Statistical analyses were made using chi-square, student’s t and Mann-Whitney U tests where appropriate.
RESULTS: In terms of actual birth weight, male newborns were significantly heavier. Of the sonographic measurements, only HC on 39-40th gestational weeks were significantly greater in male fetuses. In male fetuses there was a good-very good correlation between actual birth weight and AC and EFW.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we determined that fetal gender does not have any impact on antenatal sonographic measurements except for HC was measured greater in male fetuses on the 39-40th gestational weeks. Moreover, it was observed that fetal sonographic parameters were significantly correlated with the actual birth weights and that there was a good correlation between EFW and actual birth weight irrespective of the fetal gender.

Keywords: fetal gender, actual birth weight, estimated fetal weight, ultrasonography

Fetal Ci̇nsi̇yeti̇n Ultrasonografi̇k Fetal Bi̇yometri̇k Parametreler Üzeri̇ne Etkisi

Murat Muhcu, Özkan Özdamar, Ismet Gün, Okan Özden, Ercüment Müngen, Vedat Akay
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde en önemli parametrelerden biri fetal ağırlıktır. Fetal ağırlığın, maternal ağırlık, boy, sigara kullanımı, parite ve etnisite gibi özelliklerin yanında fetal cinsiyetten de etkilendiği bilinmektedir. Bu çalışmada amacımız düşük riskli tekil gebeliklerde, fetus cinsiyetinin gebeliğin değişik haftalarında ölçülen BPD, HC, FL, AC ve EFW ultrason ölçümleri üzerine etkili olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gebeliğin 15-22, 23-26, 27-30, 31-34, 35-38 ve 39-40’ncı gebelik haftalarında fetal ultrasonografik ölçümler yapıldı ve EFW ölçüldü.İki cinsiyet arasında bu haftalarda istatistiksel farklılık olup olmadığı incelendi. İstatistiksel analizler chi-square testi, student-t test ve Mann Whitney U testi kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Gerçek doğum tartısı açısından erkek yenidoğanlar istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha ağır bulundu. Ultrasonografik ölçümlerde sadece 35-40’ıncı gebelik haftalarında HC değeri erkek fetuslarda anlamlı olarak daha büyük bulunmuştur. Erkek fetuslarda doğum ağırlığı ile AC ve EFW arasında iyi-çok iyi korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda 35-40’ncı gebelik haftalarında HC’nin erkek fetuslarda daha büyük ölçülmesi dışında, fetal cinsiyetin antenatal ultrasonografik ölçüm parametreleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü. Ayrıca fetal ultrasonografik parametrelerin gerçek doğum kilosu ile anlamlı düzeyde korele olduğu; EFW ve gerçek doğum kilosu arasında ise cinsiyet ayrımı olmadan iyi korelasyon olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: fetal cinsiyet, gerçek doğum ağırlığı, tahmini fetal ağırlık, ultrasonografi

Murat Muhcu, Özkan Özdamar, Ismet Gün, Okan Özden, Ercüment Müngen, Vedat Akay. The Impact of the Fetal Gender on Ultrasonographic Fetal Biometric Parameters. Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(2): 55-60

Corresponding Author: Özkan Özdamar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale