E-ISSN 2757-8062
Volume : 51 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
HPV Positive Patients’ Knowledge of HPV and Perspectives about HPV Vaccine: A Tertiary Center Experience [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 207-211 | DOI: 10.16948/zktipb.834608

HPV Positive Patients’ Knowledge of HPV and Perspectives about HPV Vaccine: A Tertiary Center Experience

Yunus Emre Purut1, Şeyma Nur Purut2, Burak Giray3, Zeliha Yazıcı2, Canan Kabaca4
1S.B.Ü. Van Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, Van, Turkey
2Biruni University, Istanbul, Turkey
3Sancaktepe Şehi̇t Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Istanbul Zeynep Kamil Gynecology, and Pediatrics Health Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to examine knowledge of Human Papillomavirus (HPV) and perspectives about HPV vaccine of patients referred to a tertiary hospital for colposcopic examination.
METHODS: One hundred ninety-seven HPV positive patients undergoing colposcopic examination at a tertiary center between 01.12.2018 and 01.05.2019 were included to the study.
RESULTS: The mean age of the patients was 38.60 ± 8.78 years. Although 56.9% of the patients had knowledge of HPV vaccine, 86.8% of the patients did not consider that every woman should be vaccinated. About 41% of the patients stated that there was no consensus among physicians as a reason why women did not have HPV vaccination. There was no statistically significant difference between patients with and without knowledge of HPV in terms of educational status (p=0.291).About 56% of the patients with knowledge of HPV stated that they had regular smear tests. There was a statistically significant difference between patients with and without knowledge of HPV in terms of having regular smear tests (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although patients had knowledge of HPV, they had anxieties about vaccine safety and vaccination coverage.

Keywords: HPV vaccine, HPV, smear, co-test

HPV Pozitif Olan Hastaların HPV Hakkında Bilgileri ve HPV aşılarına Yaklaşımı: Tersiyer Bir Merkezin Deneyimi

Yunus Emre Purut1, Şeyma Nur Purut2, Burak Giray3, Zeliha Yazıcı2, Canan Kabaca4
1S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van, Türkiye
2Biruni Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
3Sancaktepe Şehi̇t Prof. Dr. İ̇lhan Varank Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Zeynep Kami̇l Ji̇nekoloji̇ ve Pedi̇atri̇ Sağlık Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tersiyer bir merkeze kolposkopik inceleme için refere edilen hastaların Human Papillomavirus (HPV) hakkındaki bilgilerini ve HPV aşısına yaklaşımını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.12.2018 ile 01.05.2019 tarihleri arasında üçüncü basamak sağlık kuruluşunda kolposkopik inceleme yapılan 197 HPV pozitif hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları 38,60±8,78 idi. Hastaların yaklaşık %56,9’unun HPV aşısı hakkında bilgisi olmasına rağmen, %86,8’i her kadının aşı yaptırması gerektiğini düşünmüyordu. HPV aşısı yaptırmama sebebi olarak da hastaların %40,6’sı hekimlerin aralarında bir fikir birliği olmadığını söylemiştir. HPV hakkında önceden bilgi sahibi olan ile olmayan hastalar arasında eğitim durumu açısından istatiksel bir farklılık bulunmamıştır (p=0,291). HPV hakkında önceden bilgisi olanların %55,7’si düzenli smear yaptırdığını bildirmiştir. HPV hakkında bilgisi olan hastalar ile olmayan hastalar arsında düzenli smear taraması yaptırması açısından anlamlı fark vardı (p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların HPV hakkında bilgisi olduğu halde HPV aşısının güvenliği ve aşının koruması hakkında endişeye sahiptiler.

Anahtar Kelimeler: HPV aşısı, HPV, smear, ko-test

Yunus Emre Purut, Şeyma Nur Purut, Burak Giray, Zeliha Yazıcı, Canan Kabaca. HPV Positive Patients’ Knowledge of HPV and Perspectives about HPV Vaccine: A Tertiary Center Experience. Zeynep Kamil Med J. 2020; 51(4): 207-211

Corresponding Author: Yunus Emre Purut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale