E-ISSN 2757-8062
Volume: 54 Issue: 1 Year: 2023

Quick Search
Bilateral Congenital Diaphragmatic Hernia: A Rare Case Report [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(1): 1-5

Bilateral Congenital Diaphragmatic Hernia: A Rare Case Report

Elif Ağaçayak1, Mehmet Özer2, Abdulkadir Turgut1, Ali Özler1, Senem Yaman Tunç1
1Department of Gynecology and Obstetrics, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır
2Department of Pediatric Surgery, Genesis Hospital, Diyarbakır

Congenital diaphragmatic hernia is a relatively rare birth defect with unknown etiology. Its association with other anomalies and distinct clinical patterns suggest that several causes may be involved. Congenital diaphragmatic hernia occurs in 1 in 2500 live births. In 85% of cases the defect is left-sided [ 1]. Most cases of congenital diaphragmatic herniaare sporadic and familial congenital diaphragmatic herniais rare, comprising only 2% of congenital diaphragmatic herniacases[2]. This congenital anomaly can almost always be recognized with prenatal ultrasound screening. There is a high degree of variability in both treatment and outcomes. Bilateral congenital diaphragmatic hernia is a rare birth defect, with grim prognosis. We describe a case of bilateral congenital diaphragmatic hernia discovered while repartitioning right sided congenital diaphragmatic hernia. The diaphragmatic defect was repaired and a prolene mesh was placed on the abdominal wound to avoid abdominal compartment syndrome. The patient nonetheless died post operatively due to severe pulmonary hypertension. Bilateral congenital diaphragmatic hernia, priorly identified through a limited number of case reports, is extremely rare. The
care of congenital diaphragmatic hernia patients is very difficult for neonatologists and surgeons. Our report particularly the management and outcome of patients with bilateral congenital diaphragmatic hernia.

Keywords: Bilateral congenital diaphragmatic hernia, Pulmonary hypertension, anomali

Bilateral Konjenital Diyafragma Hernisi: Nadir Bir Olgu Sunumu

Elif Ağaçayak1, Mehmet Özer2, Abdulkadir Turgut1, Ali Özler1, Senem Yaman Tunç1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Çocuk Cerrahisi Kliniği, Genesis Hastanesi, Diyarbakır

Konjenital diyafragma hernisi nedeni bilinmeyen, oldukça nadir görülen bir doğumsal anomalidir. Diğer anomaliler ile ilişkisi ve farklı klinik desenleri ile çeşitli nedenleri olabileceğini düşündürmektedir. Konjenital diyafragma hernisi 2.500 canlı doğumda 1 görülür. Olguların% 85’inde defekt [1] sol taraflıdır. Konjenital diyafragma hernisi vakalarının çoğu sporadiktir. Ailesel konjenital diyafragma hernisi, tüm vakaların sadece % 2‘ sini [2] oluşturur, oldukça nadirdir. Bu konjenital anomali hemen hemen her zaman doğum öncesi ultrasonografik muayene ile tanınabilir. Tedavisi ile sonuçlar herninin derecesine göre değişkenlik gösterir. Bilateral konjenital diyafragma hernisi kötü prognozile, nadir bir doğumsal anomalidir. Biz sağ taraflı konjenital diyafragma hernisi operasyon sırasında keşfedilen bilateral konjenital diyafragma hernisi olgusu sunulmuştur. Diyafragmatik defekt onarıldı ve bir prolen örgü abdominal kompartman sendromu önlemek için karın yara yerleştirildi. Hasta yine de ameliyat sonrası ciddi pulmoner hipertansiyon nedeniyle öldü. Öncelikle olgu sınırlı sayıda olup bilateral konjenital
diyafragma hernisi, son derece nadirdir. CDH hasta bakımı yenidoğan ve cerrahlar için çok zordur. Olgumuzu sunmamızın amacı özellikle bilateral konjenital diyafragma hernisi olan hastaların tedavi ve sonuçlarını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Bilateral konjenital diyafragma hernisi, Pulmoner hipertansiyon, anomaly

Elif Ağaçayak, Mehmet Özer, Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Senem Yaman Tunç. Bilateral Congenital Diaphragmatic Hernia: A Rare Case Report. Zeynep Kamil Med J. 2014; 45(1): 1-5

Corresponding Author: Elif Ağaçayak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale