E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 4 Year : 2022

Quick Search
Zeynep Kamil Medical Journal
Prematüre Retinopatisi: Sıklık Azalıyor mu? [Zeynep Kamil Med J]
Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 214-220

Prematüre Retinopatisi: Sıklık Azalıyor mu?

Murat Günay1, Sevilay Topçuoğlu2, Gökhan Çelik1, Tuğba Gürsoy2
1Zeynep Kamil Women's and Children's Diseases Training and Research Hospital, Ophthalmology Clinic, Istanbul,
2Zeynep Kamil Women and Child Diseases Training and Research Hospital, Neonatology Clinic, Istanbul.

INTRODUCTION: Toreportthefrequency of retinopathy of prematurityamongprematureinfants in ourclinic
METHODS: Medical records of 620 prematurebabies who had been referred to Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital for retinopathy of prematurity screening fromouter centers or who had been managed in neonatal intensive care unit at the same hospitalwere investigated retrospectively. Characteristics of infants as gestationalage, birth weight, findings pertaining to retinopathy of prematurity (disease zone and stage), findings of treated cases (treatment modality, postmenstrualage at treatment time) were recorded.
RESULTS: Three hundred-twenty (51.6%) of patients were male, 300 (48.4%) were female. Meangestationalage of infants was 31,21±2,61 weeks (24- 34) and mean birth weight was 1645,17±552,03 grams (470-3870). Several stages of retinopathy of prematurity (stage1-3) was detected in 314 (50.6%) of 620 babies during the follow-upperiod. High risk prethres hold retinopathy of prematurity was detected in 84 (13.5%) babies and laserphotocoagulation or intravitrealanti VEGF therapy was applied to the seinfants. There was a significantin versecorrelation between the development of retinopathy of prematurity with gestational age and birth weight.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early gestational ageand low birthweight are thet womost important parameters in development of retinopathy of prematurity. Visual outcomes are better in cases which are treated appropriately and timely.

Keywords: Birthweight, gestationalage, retinopathy of prematurity, frequency of retinopathy of prematurity

Prematüre Retinopatisi: Sıklık Azalıyor mu?

Murat Günay1, Sevilay Topçuoğlu2, Gökhan Çelik1, Tuğba Gürsoy2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul,
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde takip ettiğimiz prematüre olgularda prematüre retinopatisi sıklığını ortaya koymak
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2011- Haziran 2013 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları polikliniğine dış merkezlerden refere edilen veya aynı hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen toplam 620 prematüre bebeğin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Doğum haftası, doğum ağırlığı, hastalığa ait bulgular (hastalık zonu, evresi), tedavi edilen olgulara ait bulgular (tedavi şekli, tedavi edildiği postmenstrüel hafta) gibi özellikler kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan bebeklerin 320’si (% 51.6) erkek, 300’ü (% 48.4) kız idi. Olguların ortalama doğum haftası 31,21±2,61hf (24-34) ve
ortalama doğum ağırlığı1645,17±552,03 gr (470- 3870) idi.Toplam 620 bebeğin 314’ ünde (% 50.6) çeşitli evrelerde prematüre retinopatisi (evre 1-3) saptandı. Toplamda 84 (% 13.5) bebekte yüksek riskli eşik öncesi prematüre retinopatisi tespit edilip, bu bebeklere lazer fotokoagulasyonveyaintravitrealanti VEGF tedavileri uygulandı.Prematüre retinopatisi gelişimi ile doğum haftası ve doğum ağırlığı arasında anlamlı derecede ters bir ilişki mevcuttu (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkendoğum haftası ve düşük doğum ağırlığı prematüre retinopatisi gelişiminde en önemli iki etkendir. Tedaviye ihtiyacı olan olguların,
tedavinin rutin uygulandığı merkezlerde uygun zamanda uygun tedavisi ile görsel sonuçlar daha iyi oranda sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğum ağırlığı, doğum haftası, prematüre retinopatisi, prematüre retinopatisi sıklığı

Murat Günay, Sevilay Topçuoğlu, Gökhan Çelik, Tuğba Gürsoy. Prematüre Retinopatisi: Sıklık Azalıyor mu?. Zeynep Kamil Med J. 2013; 44(4): 214-220

Corresponding Author: Murat Günay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale